Ing. Peter Baláž, PhD.

Adresa: Školská 28/22, Pliešovce
Email: balaz.peter@gmail.com
Web: www.peterbalaz.sk
Telefón: 0903 216 849
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Dokumenty územného systému ekologickej stability - ÚSES, dokumenty starostlivosti o dreviny, dokumentácia pre územia, ktorých predmetom ochrany sú lesné biotopy (projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky a súkromného chráneného územia a ich ochranného pásma, projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma, projekt ochrany chráneného krajinného prvku), poradenstvo a analýzy v oblasti dopadov klimatických zmien na životné prostredie a lesné hospodárstvo a návrhy adaptačných opatrení, projekty rekultivácii na lesnom pôdnom fonde, environmentálna výchova (odborné prednášky, exkurzie...).