Outsourcing vodného hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia využívania a ochrany vôd a manažmentu vodného hospodárstva, funkcia vodohospodára firmy, technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, funkcia externého ekológa


ECO Group SK s.r.o., Štefánikova 813, 020 01 Púchov
Komplexné poradenstvo pre firmy v oblasti odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, hygiena, HACCP a uvádzanie do prevádzky
www.ecogroup.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


EKOVIB s.r.o., Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly, IPKZ. Poradenstvo pri zavádzaní SEM, vykonávanie funkcie manažéra a interného audítora EMS.
www.ekovib.sk


Envi Go, s.r.o., Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Konzultačná, poradenská, inžinierska činnosť a legislatívny dohľad v jednotlivých oblastiach životného prostredia - odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo.
www.envigo.sk


ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Environmentálny outsourcing: odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a ochrava vôd. Environmentálny audit, posudzovanie vplyvov na ŽP, zavádzanie EMS – ISO 14001
www.envis.sk


EPIK, s.r.o., Karloveská 9, 841 04 Bratislava
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodásrva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, environmentálny manažment - EIA, IPKZ, hlukové, rozptylové a svetelné štúdie.
www.epik.sk


ENVISPOL s.r.o., Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava
Odborné poradenstvo - ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie.
www.envispol.sk


RNDr. Jana Hauerová, Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia, komplexné služby vo vodnom a odpadovom hospodárstve a ochrane ovzdušia.
www.hauer.sk


Hydrocoop spol. s r.o., Dobšinského 32, 810 05 Bratislava 15
Posudzovanie vplyvov na ŽP, dotačný manažment, projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - vodovody, kanalizácie, ČOV, skládky odpadu...
www.hydrocoop.sk


Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL, Topolianska 5709, 071 01 Michalovce
EIA, poradenstvo v oblasti environmentálnej legislatívy, pri príprave europrojektov z oblasti ŽP, poradenstvo pri príprave enviro projektov.
www.enviroglobal.sk


EkoBia, s.r.o., Opletalova 84, 841 07 Bratislava
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - outsourcing vodného a odpadového hospodárstva, audit, IPKZ.
www.ekobia.org


Ing. Zuzana Balková, EKO-IN, 920 56 Dvorníky č.452
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - odpadové hospodárstvo, obaly, Recyklačný fond, vodné hospodárstvo, ISO 14001
www.eko-in.sk


MeMo Consulting Slovakia, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Komplexné ekologické poradenstvo a služby v oblasti nakladania s odpadmi, nakladania s vodami, znečisťovania a ochrany ovzdušia. Environmentálny audit.
www.memoconsulting.sk


EnviPor spol. s r.o., Partizánska 411, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Komplexné služby v oblasti konzultácií, poradenstva a outsourcingu pre oblasti: vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstva a ochrana ovzdušia.
www.envipor.sk


Ing. Roman Augustín - AREKOL, Dukelských hrdinov 333/20, Žiar nad Hronom
Outsourcing v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, IPKZ, prevencie havárií, zavádzanie systémov ISO.
www.arekol.sk


Envitop, s.r.o., Na Hlinách 7145/31C Trnava
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, EIA, zavádzanie systémov ISO.
www.envitop.sk


Safirs, s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok
Služby v oblasti prevencie ZPH a v oblasti ochrany životného prostredia zamerané najmä na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vodné hospodárstvo.
www.safirs.sk


Enviromanager s.r.o., Nový rad 167/16, 929 01 Veľké Dvorníky
Outsourcing vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, konzultačné a poradenské služby.
www.enviromanager.sk


Ing. Jaroslav Cehula - EKOS, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, posuzovanie vplyvov SEA/EIA, environmentálny audit
www.ekos-ekologickesluzby.sk