Outsourcing vodného hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia využívania a ochrany vôd a manažmentu vodného hospodárstva, funkcia vodohospodára firmy, technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, funkcia externého ekológa


Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady
www.varkolyova.sk


ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
EIA dokumentácie, outsoucing environmentálneho manažmentu pre podniky, hydrogeologické prieskumy, zneškodňovanie odpadov, monitoring zložiek ŽP, projekty.
www.enviconsult.sk


Ekoservis RM, s.r.o., Vígľašská 10, 851 07 Bratislava
Komplexné poradenstvo v oblasti ŽP (odpadové hodpodárstvo,obaly, ochrana vôd, ochrana ovzdušia). Zavádzanie manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001.
www.ekoservisrm.sk


EKOVIB s.r.o., Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly, IPKZ. Poradenstvo pri zavádzaní SEM, vykonávanie funkcie manažéra a interného audítora EMS.
www.ekovib.sk


Envi Go, s.r.o., Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Konzultačná, poradenská, inžinierska činnosť a legislatívny dohľad v jednotlivých oblastiach životného prostredia - odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo.
www.envigo.sk


EPIK, s.r.o., Karloveská 9, 841 04 Bratislava
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodásrva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, environmentálny manažment - EIA, IPKZ, hlukové, rozptylové a svetelné štúdie.
www.epik.sk


ENVISPOL s.r.o., Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava
Odborné poradenstvo - ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie.
www.envispol.sk


RNDr. Jana Hauerová, Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia, komplexné služby vo vodnom a odpadovom hospodárstve a ochrane ovzdušia.
www.hauer.sk


Hydrocoop spol. s r.o., Dobšinského 32, P.O. BOX 92, 810 05 Bratislava 15
Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - vodovody, kanalizácie, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, skládky odpadu, zberné dvory.
www.hydrocoop.sk


Ing.Nataša Vjesztová - Envilaw, Ul. P. Dobšinského 90, Rožňava
Výkon vodohospodára, spracovanie dokumentácie pre oblasti odpady, vôd, ovzdušia. Poradenstvo pri implementácii ISO 14001, školenia v oblasti EMS, činnosť ekológa.
www.envilaw.sk


Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL, Topolianska 5709, 071 01 Michalovce
EIA, poradenstvo v oblasti environmentálnej legislatívy, pri príprave europrojektov z oblasti ŽP, poradenstvo pri príprave enviro projektov.
www.enviroglobal.sk


EkoBia, s.r.o., Opletalova 84, 841 07 Bratislava
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - outsourcing vodného a odpadového hospodárstva, audit, IPKZ.
www.ekobia.org


Ing. Zuzana Balková, EKO-IN, 920 56 Dvorníky č.452
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - odpadové hospodárstvo, obaly, Recyklačný fond, vodné hospodárstvo, ISO 14001
www.eko-in.sk


MeMo Consulting Slovakia, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Komplexné ekologické poradenstvo a služby v oblasti nakladania s odpadmi, nakladania s vodami, znečisťovania a ochrany ovzdušia. Environmentálny audit.
www.memoconsulting.sk


EnviPor spol. s r.o., Partizánska 411, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Komplexné služby v oblasti konzultácií, poradenstva a outsourcingu pre oblasti: vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstva a ochrana ovzdušia.
www.envipor.sk


Ing. Roman Augustín - AREKOL, Dukelských hrdinov 333/20, Žiar nad Hronom
Outsourcing v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, IPKZ, prevencie havárií, zavádzanie systémov ISO.
www.arekol.sk


Envitop, s.r.o., Na Hlinách 7145/31C Trnava
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, EIA, zavádzanie systémov ISO.
www.envitop.sk


SIRECO s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava
EIA, IPKZ, environmentálny inžiniering, monitoring životného prostredia, environmentálny audit, outsourcing životného prostredia, poradenská činnosť
www.sireco.sk


Safirs, s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok
Služby v oblasti prevencie ZPH a v oblasti ochrany životného prostredia zamerané najmä na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vodné hospodárstvo.
www.safirs.sk


Enviromanager s.r.o., Nový rad 167/16, 929 01 Veľké Dvorníky
Outsourcing vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, konzultačné a poradenské služby.
www.enviromanager.sk


Ing. Jaroslav Cehula - EKOS, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, posuzovanie vplyvov SEA/EIA, environmentálny audit
www.ekos-ekologickesluzby.sk