Outsourcing vodného hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia využívania a ochrany vôd a manažmentu vodného hospodárstva, funkcia vodohospodára firmy, technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, funkcia externého ekológaBratislavský regiónEPIK, s.r.o., Karloveská 9, 841 04 Bratislava
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodásrva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, environmentálny manažment - EIA, IPKZ, hlukové, rozptylové a svetelné štúdie.
www.epik.sk


Hydrocoop spol. s r.o., Dobšinského 32, 810 05 Bratislava 15
Posudzovanie vplyvov na ŽP, dotačný manažment, projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - vodovody, kanalizácie, ČOV, skládky odpadu...
www.hydrocoop.sk


ENVISPOL s.r.o., Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava
Odborné poradenstvo - ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie.
www.envispol.sk


ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Environmentálny outsourcing: odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a ochrava vôd. Environmentálny audit, posudzovanie vplyvov na ŽP, zavádzanie EMS – ISO 14001
www.envis.sk


EkoBia, s.r.o., Opletalova 84, 841 07 Bratislava
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - outsourcing vodného a odpadového hospodárstva, audit, IPKZ.
www.ekobia.org


MeMo Consulting Slovakia, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Komplexné ekologické poradenstvo a služby v oblasti nakladania s odpadmi, nakladania s vodami, znečisťovania a ochrany ovzdušia. Environmentálny audit.
www.memoconsulting.sk