Outsourcing vodného hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia využívania a ochrany vôd a manažmentu vodného hospodárstva, funkcia vodohospodára firmy, technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, funkcia externého ekológaStredoslovenský regiónRNDr. Jana Hauerová, Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia, komplexné služby vo vodnom a odpadovom hospodárstve a ochrane ovzdušia.
www.hauer.sk


Ing. Roman Augustín - AREKOL, Dukelských hrdinov 333/20, Žiar nad Hronom
Outsourcing v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, IPKZ, prevencie havárií, zavádzanie systémov ISO.
www.arekol.sk


Safirs, s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok
Služby v oblasti prevencie ZPH a v oblasti ochrany životného prostredia zamerané najmä na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vodné hospodárstvo.
www.safirs.sk


Envi Go, s.r.o., Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Konzultačná, poradenská, inžinierska činnosť a legislatívny dohľad v jednotlivých oblastiach životného prostredia - odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo.
www.envigo.sk