Outsourcing odpadového hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia nakladania s odpadmi a obalmi, funkcia odpadového hospodára a externého ekológa


EKOVIB s.r.o., Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly, IPKZ. Poradenstvo pri zavádzaní EMS, vykonávanie funkcie manažéra a audítora EMS.
www.ekovib.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk


Ing. Dušan Harant - EKOSAP, Andreja Kubinu 21, 917 01 Trnava
Poskytovanie profesionálnych environmentálnych služieb (odpady, obaly, ovzdušie, voda) a dodržiavanie zásad otvorenosti a etiky v obchodných vzťahoch.
www.ekosap.sk


EkoBia, s.r.o., Opletalova 84, 841 07 Bratislava
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - outsourcing vodného a odpadového hospodárstva, audit, IPKZ.
www.ekobia.org


RNDr. Jana Hauerová, Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia, komplexné služby vo vodnom a odpadovom hospodárstve a ochrane ovzdušia.
www.hauer.sk


MATúz consulting, s.r.o., Janka Kráľa 23, 986 01 Fiľakovo
Zavádzanie environmnetálnych manažérskych systémov, outsourcing odpadového hospodárstva - výkon činnosti odpadového hospodára.
www.matuz.sk


PRIM-EKO, s.r.o., Veterná 979/32 093 03 Vranov nad Topľou
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom pre firmy a obce, poradenská a školiaca činnosť.
www.primeko.sk


ENVIDU s.r.o., Mederčská 749/81, 945 01 Komárno
Komplexné služby v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia a v oblasti integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia.
www.envidu.sk


TE-SK, s.r.o., Ružindolská 14, 917 01 Trnava
Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia - odpadové hospodárstvo, obaly, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, zodpovednosť za environmentálnu škodu.
www.tesk.sk


ENEX consulting, s.r.o., Školská 66, 911 05 Trenčín
Komplexné poradenstvo v oblasti EIA, odpadov, ovzdušia, nakladania s vodami, IPKZ, REACH, environmentálny audit, zavádzanie ISO 14001:2015, štúdie a analýzy.
www.enexconsult.sk


AGB ekoservis, s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice
Kompletný outsourcing odpadového hospodárstva - starostlivosť za prevádzkovanie odpadového hospodárstva klienta.
www.agbekoservis.sk


Ing. Rudolf Suchý - POH-SERVIS, Brančská 1, Bratislava 5
Poradenstvo a inžiniering v OH; evidencia odpadov a odborný dozor v OH, legislatíva v ŽP, zastupovanie pred orgánmi ŠS a miestnej samosprávy v OH.
www.poh-servis.sk


AGADEX s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice
Komplexné služby spojené s plnením povinnosti daných ustanoveniami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
www.agadex.sk


Nabl, s.r.o., Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava
Environmentálny audit, environmentálny outsourcing - odpady, ovzdušie, vody, posudky vo veci odpadov, dokumentácia SEA/EIA, poradenstvo v procese IPKZ.
www.nabl.sk


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


ECO Group SK s.r.o., Štefánikova 813, 020 01 Púchov
Komplexné poradenstvo pre firmy v oblasti odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, hygiena, HACCP a uvádzanie do prevádzky
www.ecogroup.sk


Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi, optimalizácia nákladov najmä pre malé a stredné podnikateľské subjekty, mestá a obce.
www.odpadovyhospodar.sk


Enviromanager s.r.o., Nový rad 167/16, 929 01 Veľké Dvorníky
Outsourcing vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, konzultačné a poradenské služby.
www.enviromanager.sk


ENVI- RECYCLING s.r.o., Bratislavská 8, 917 01 Trnava
Zber a recyklácia odpadov, poskytovanie dopravných služieb a environmentálneho poradenstva. Proces SEA/EIA, environmentálny audit, dotačný manažment
www.envirecycling.sk


LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa
Komplexné služby spojené s nakladaním s odpadmi z plastov, predaj plastovej suroviny, poradenstvo v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva.
www.lbplast.sk


Envi-CARE GR s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Prioritou je odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnych manažerských systémov podľa ISO 14001.
www.envicare.sk


MIESFERA CONSULT s.r.o., Jiskrova 8 040 01 Košice
Dendrologický prieskum, posudzovanie vplyvov SEA/EIA, analýza a hodnotenie stavu životného prostredia lokality, hlukové štúdie, outsourcing odpadového hospodárstva.
www.miesferaconsult.sk


Envi Go, s.r.o., Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Konzultačná, poradenská, inžinierska činnosť a legislatívny dohľad v jednotlivých oblastiach životného prostredia - odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo.
www.envigo.sk


Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Oprávnené meranie emisií, rozbory vôd, monitoring skládky odpadov, outsourcing: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, IPKZ, REACH...
www.enviroserviszh.sk


Mgr. Barbora Lazurová - odpadový poradca, Ťačevská 20, 085 01 Bardejov
Kompletný servis poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre firmy, obce a mestá.
www.odpadovyporadca.sk


ECOTIP s.r.o., 930 14 Dolný Bar 540
Komplexné poradenské a konzultačné služby pre odpadové hospodárstvo a vodohospodárstvo, vykonávanie funkcie vodohospodára.
www.akonaodpady.sk


Ing.Andrea Kiernoszová, Čínka 2524/11, 04013 Košice
Vypracovanie zámerov EIA, odborne spôsobilá osoba v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP, vypracovanie kompletnej dokumentácie z hľadiska zákona o odpadoch.
www.enviroregister.sk/andrea-kiernoszova.html


ENPO,s.r.o., Kráľovská 256/1, 909 01 Skalica
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, mandatár pre odpady, environmentálny outsourcing.
www.enpo.sk


Ing. Matúš Súder - ENVIRING, 972 29 Čavoj 243
Odstraňovanie azbestu, poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, odvoz a spracovanie odpadov, prenájom kontajnerov.
www.enviring.sk