Outsourcing odpadového hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia nakladania s odpadmi a obalmi, funkcia odpadového hospodára a externého ekológaZápadoslovenský regiónENVIPOL, s.r.o., Nové Sady 34, 951 24 Nové Sady
Outsourcing odpadového hospodárstva, školenia v oblasti odpadov, odborné posudky vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
www.envipol.sk


Enviromanager s.r.o., Nový rad 167/16, 929 01 Veľké Dvorníky
Outsourcing vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, konzultačné a poradenské služby.
www.enviromanager.sk


ECO Group SK s.r.o., Štefánikova 813, 020 01 Púchov
Komplexné poradenstvo pre firmy v oblasti odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, hygiena, HACCP a uvádzanie do prevádzky
www.ecogroup.sk


ENVI- RECYCLING s.r.o., Bratislavská 8, 917 01 Trnava
Zber a recyklácia odpadov, poskytovanie dopravných služieb a environmentálneho poradenstva. Proces SEA/EIA, environmentálny audit, dotačný manažment
www.envirecycling.sk


ENEX consulting, s.r.o., Školská 66, 911 05 Trenčín
Komplexné poradenstvo v oblasti EIA, odpadov, ovzdušia, nakladania s vodami, IPKZ, REACH, environmentálny audit, zavádzanie ISO 14001:2015, štúdie a analýzy.
www.enexconsult.sk


TE-SK, s.r.o., Ružindolská 14, 917 01 Trnava
Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia - odpadové hospodárstvo, obaly, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, zodpovednosť za environmentálnu škodu.
www.tesk.sk


Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady
www.varkolyova.sk


ENPO,s.r.o., Kráľovská 256/1, 909 01 Skalica
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, mandatár pre odpady, environmentálny outsourcing.
www.enpo.sk


Ing. Dušan Harant - EKOSAP, Andreja Kubinu 21, 917 01 Trnava
Poskytovanie profesionálnych environmentálnych služieb (odpady, obaly, ovzdušie, voda) a dodržiavanie zásad otvorenosti a etiky v obchodných vzťahoch.
www.ekosap.sk