Outsourcing odpadového hospodárstva

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia nakladania s odpadmi a obalmi, funkcia odpadového hospodára a externého ekológaBratislavský regiónEkoservis RM, s.r.o., Vígľašská 10, 851 07 Bratislava
Komplexné poradenstvo v oblasti ŽP (odpadové hodpodárstvo,obaly, ochrana vôd, ochrana ovzdušia). Zavádzanie manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001.
www.ekoservisrm.sk


ENVIPOL, s.r.o., Nové Sady 34, 951 24 Nové Sady
Outsourcing odpadového hospodárstva, školenia v oblasti odpadov, odborné posudky vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
www.envipol.sk


Ing. Rudolf Suchý - POH-SERVIS, Brančská 1, Bratislava 5
Poradenstvo a inžiniering v OH; evidencia odpadov a odborný dozor v OH, legislatíva v ŽP, zastupovanie pred orgánmi ŠS a miestnej samosprávy v OH.
www.poh-servis.sk


Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady
www.varkolyova.sk


Envi-CARE GR s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Prioritou je odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnych manažerských systémov podľa ISO 14001.
www.envicare.sk


Nabl, s.r.o., Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava
Environmentálny audit, environmentálny outsourcing - odpady, ovzdušie, vody, posudky vo veci odpadov, dokumentácia SEA/EIA, poradenstvo v procese IPKZ.
www.nabl.sk


Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi, optimalizácia nákladov najmä pre malé a stredné podnikateľské subjekty, mestá a obce.
www.odpadovyhospodar.sk


EkoBia, s.r.o., Opletalova 84, 841 07 Bratislava
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - outsourcing vodného a odpadového hospodárstva, audit, IPKZ.
www.ekobia.org