Outsourcing ochrany ovzdušia

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia ochrany ovzdušia, funkcia externého ekológa


EKOVIB s.r.o., Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly, IPKZ. Poradenstvo pri zavádzaní SEM, vykonávanie funkcie manažéra a audítora EMS.
www.ekovib.sk


ECO-SPECTRUM s.r.o., Komenského 21, 900 01 Modra
Outsourcing odpadového hospodárstva, outsourcing vodného hospodárstva, outsourcing ochrany ovzdušia, environmentálny audit, poradenstvo ADR
www.eco-spectrum.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


Ekoservis RM, s.r.o., Vígľašská 10, 851 07 Bratislava
Komplexné poradenstvo v oblasti ŽP (odpadové hodpodárstvo,obaly, ochrana vôd, ochrana ovzdušia). Zavádzanie manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001.
www.ekoservisrm.sk


ENVI PROTECTION, s.r.o., Czambelova 4, 040 01 Košice
Oprávnené merania emisií (kotly, kogeneračné jednotky, iné spaľovacie zariadenia),IKPZ - poradenstvo a spracovanie žiadostí
www.enviprotection.sk


ARPenviro, s.r.o., Padáň 3176, 929 01 Padáň
Outsourcing ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, IPKZ, EIA.
www.arpenviro.sk


BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
Outsourcing odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia, služby v oblasti ZPH, meranie hluku, služby bezpečnostného poradcu ADR.
www.boz.sk


E - BLK s.r.o., Myslavská 217, 040 16 Košice
Externé poradenstvo pre všetky zložky životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, EIA, certifikácia ISO ,interný audit), bezpečnostný poradca ADR.
www.eblk.sk


SIRECO s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava
EIA, IPKZ, environmentálny inžiniering, monitoring životného prostredia, environmentálny audit, outsourcing životného prostredia, poradenská činnosť
www.sireco.sk


AQUAViTA PLUS spol. s r.o., Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica
Outsourcing odpadového a vodného hospodárstva, prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií, EIA, IPKZ, ISO 14 001, prevencia ZPH.
www.aquavitaplus.sk


OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok
Komplexné služby pre životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, vôd, EIA, financovanie projektov ,interný audit), bezpečnostný poradca ADR.
www.opzpsk.sk


EnviPor spol. s r.o., Partizánska 411, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Komplexné služby v oblasti konzultácií, poradenstva a outsourcingu pre oblasti: vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstva a ochrana ovzdušia.
www.envipor.sk


EKODENT s.r.o., Jahodová 2175/7, 955 01 Topoľčany
Odborné poradenstvo pre oblasti: vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vypracovanie dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie.
www.ekodent.sk


G E T SK s.r.o., Roľnícka 187, 831 07 Bratislava
Ložisková geológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, EIA, botanické a zoologické prieskumy, meranie hluku, outsourcing odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.
www.getsk.sk


MIROMAX, s.r.o., Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica
Environmentálny audit, poradenstvo pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva ISO 14 001, outsourcingové služby - odpady, vodné hospodárstvo, ovzdušie.
www.miromax.sk