OTONYCTERIS s.r.o.

Adresa: Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča

Enviroregister.sk
Email: peter.backor@gmail.com
Web: www.otonycteris.sk
Telefón: 0903 180 139
Región: stredoslovenský

Spoločnosť OTONYCTERIS s.r.o. vznikla v roku 2014. Sme jednou z mála firiem na Slovensku, ktorá sa odborne a profesne špecializuje na ekologický dozor na stavbách (prevažne na rekonštrukcie bytových domov) s praktickým manažmentom chránených druhov živočíchov.

Medzi ďalšie činnosti patrí prieskum a výskum bioty so špecializáciou na výskum stavovcov (obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce) s extra špecializáciou na netopiere. Terénny prieskum/výskum uskutočňujeme v akomkoľvek type prostredia od nížin, lužných lesov, krasových oblastí až po nedostupné horské oblasti. Ďalej sa zameriavame na praktický manažment lokalít s vysokou ochranárskou hodnotou (napr. genofondové plochy) v úzkom kontexte dokumentov ochrany prírody a krajiny resp. odborných a súdnoznaleckých posudkov v oblasti ochrany prírody a krajiny.