Odpadové hospodárstvo pre obce a mestá

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu sféru (zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov)


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komplexné služby zberu a následného nakladania s komunálnym odpadom. Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev a údržba verejnej zelene.
www.t-t.sk


Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, správa a údržba mestských priestorov, ciest a stavieb.
www.vpslm.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Bratislava, Vietnamska 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
Zber, preprava a zhodnotenie /zneškodnenie komunálneho odpadu, prevádzkovanie zberných dvorov, údržba komunikácií, legislatívne poradenstvo.
www.kosit.sk


ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva a nakladaní s odpadmi pre firmy, komunálnu sféru a občana.
www.envigeos.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk


SLUŽBA, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
Zber, odvoz a zhodnotenie / zneškodnenie komunálnych odpadov. Správa a údržba zelene a budov a športovísk mesta.
www.sluzba.stropkov.sk


Ekopark, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Odvoz odpadov (stavebný, komunálny), prenájom kontajnerov - 4, 6, 9, 12 m3, likvidácia čiernych skládok, vypratávanie priestorov: byty, domy, pivnice, garáže.
www.doprava-zemneprace.sk


Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.poprad.brantner.sk


MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec
Zber a preprava komunálnych a tekutých odpadov, prevádzkovanie zberného dvora, opravárenská činnosť.
www.meposlc.sk


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica
Zber a likvidácia odpadov i nebezpečných, recyklácia. Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi. Likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontejnermi.
www.vepos.sk


Ekobard a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu a nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom v regióne Bardejov.
www.ekobardas.sk


Fúra s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber a preprava odpadov, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, legislatívne poradenstvo.
www.fura.sk


Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
Komplené služby spojené so zberom, triedením, prepravou a znodnotením resp. zneškodnením komunálnych odpadov.
www.nks.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta Prešov, prevádzkovanie zberných dvorov
www.tsmp.sk


Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu a podnikovú sféru s celoštátnym pokrytím.
www.mariuspedersen.sk


Podnik technických služieb mesta, s.r.o., Športovcov 890, 020 01 Púchov
Komplexné služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu pre komunálnu sféru a firmy. Správa a údržba parkov a zariadení mesta.
www.ptsmpu.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava, Brezovská 10, 907 01 Myjava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk