Odpadové hospodárstvo pre firmy

Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre podnikateľskú sféru (zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov)Západoslovenský regiónENVIRING s.r.o., M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
Odstraňovanie azbestu, poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, odvoz a spracovanie odpadov, ADR preprava a prenájom kontajnerov.
www.enviring.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava, Brezovská 10, 907 01 Myjava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


REMAS Servis s.r.o., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Environmentálny manažment a poradenstvo, ADR, EIA, IPKZ, REACH, prevencia priemyselných havárií, zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
www.remas.sk


Purum SK s.r.o., Sasinkova 1, 908 51 Holíč
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi, čistenie, monitoring a opravy kanalizácie, projekčná a stavebná činnosť, poradenstvo v oblasti životného prostredia.
www.purum.sk


VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica
Zber a likvidácia odpadov i nebezpečných, recyklácia. Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi. Likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontejnermi.
www.vepos.sk


ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva a nakladaní s odpadmi pre firmy, komunálnu sféru a občana.
www.envigeos.sk


ECONIA s.r.o., 916 42 Moravské Lieskové - Šance 991
Poskytovanie služieb gastro zariadeniam a firmám v oblasti nakladania s odpadmi, zásobovania a kompletného hygienického servisu.
www.econia.sk


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


Green Moon Co. s.r.o., Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Komplexné služby v oblasti nakladania s plastovými odpadmi a výrobky z plastov. Environmentálne poradenstvo.
www.greenmoon.sk