Nakladanie s chemickými látkami REACH

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia nakladania s chemickými látkami


Environmentálne služby Trnava s.r.o., Štúrova 38, 917 01 Trnava
Implementácia systémov ISO 14001 a 18001, chemická legislatíva - REACH, CLP, audítorská a školiaca činnosť (legislatíva životného prostredia, chemických látok).
www.enviros-trnava.sk


Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Oprávnené meranie emisií, rozbory vôd, monitoring skládky odpadov, outsourcing: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, IPKZ, REACH...
www.enviroserviszh.sk


CHEMPOR, s.r.o., Družstevná 39/1500, 900 81 Šenkvice
Odber vzoriek materiálov a vzduchu a ich analýza zameraná na prítomnosť azbestových vlákien, poradenstvo pre oblasť chemických látok a zmesi.
www.chempor.sk


AWAST Slovakia s.r.o., ČSA 20/3216, 974 01 Banská Bystrica
Sanácia ekologických záťaží, prieskumy životného prostredia, poradenstvo a inžiniering v oblasti životného prostredia, likvidácia nebezpečných odpadov.
www.awast.sk


EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
Komplexné služby v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, REACH, EIA, IPKZ, posudky, audit, zodpovednosť za škodu, certifikácia ISO, semináre
www.ekosplus.sk


Ing. Štefan Dragúň - CHEMLEG, Hviezdoslavova trieda 919/21, 949 12 Nitra
Poskytovanie poradenských služieb pre chemické látky a chemické prípravky (zahrňujúc výrobu, dovoz, distribúciu, ale aj skladovanie a používanie vo výrobnom procese).
www.chemleg.sk


ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
EIA dokumentácie, outsoucing environmentálneho manažmentu pre podniky, hydrogeologické prieskumy, zneškodňovanie odpadov, monitoring zložiek ŽP, projekty.
www.enviconsult.sk


Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava
Posudzovanie vplyvu na zdravie, softwarové produkty, chemická legislatíva, posudky o riziku a prevádzkové poriadky, havarijné plány, karty bezpečnostných údajov
www.ekotox.sk