Nakladanie s chemickými látkami REACH

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti poradenstva a manažmentu riadenia nakladania s chemickými látkamiBratislavský regiónEKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
Komplexné služby v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, REACH, EIA, IPKZ, posudky, audit, zodpovednosť za škodu, certifikácia ISO, semináre
www.ekosplus.sk


REMAS Servis s.r.o., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Environmentálny manažment a poradenstvo, ADR, EIA, IPKZ, REACH, prevencia priemyselných havárií, zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
www.remas.sk


Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava
Posudzovanie vplyvu na zdravie, softwarové produkty, chemická legislatíva, posudky o riziku a prevádzkové poriadky, havarijné plány, karty bezpečnostných údajov
www.ekotox.sk


CHEMPOR, s.r.o., Družstevná 39/1500, 900 81 Šenkvice
Odber vzoriek materiálov a vzduchu a ich analýza zameraná na prítomnosť azbestových vlákien, poradenstvo pre oblasť chemických látok a zmesi.
www.chempor.sk