Ing. Naďa Jursová - ENVI & GARDEN

Adresa: Bajkalská 8, 080 01 Prešov
Email: nada.jursova@kryha.sk
Telefón: 0907 155 745
Región: východoslovenský

Popis činnosti: EIA/SEA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie, odborne spôsobila osoba pre: dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability, dokumenty miestneho systému ekologickej stability, dokumenty starostlivosti o dreviny, poradenská činnosť v oblasti životného prostredia.