Monitoring skládky odpadov

Zber a vyhodnotenie meteorologických údajov, analýzy a vyhodnotenie priesakových kvapalín a povrchových vôd, monitorovanie skládkového plynu, analýza a vyhodnotenie kvality podzemných vôd, topografia skládky


Geo Slovakia, s.r.o., Rampová 4, 040 01, Košice
Hydrogeológia, environmentálna geológia, inžinierská geológia, mechanika zemín, meranie radónu, vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov.
www.geoslovakia.sk


VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum, ekologický audit, dokumenty EIA, monitoring skládky, prevencia ZPH, čistenie a monitoring vodovodov a kanalizácií.
www.vodnezdrojesk.sk


HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina
Geologické prieskumy, sanácia zemín a vôd, ekologický audit, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, poradenská činnosť vo vodnom a odpadovom hospodárstve.
www.hgm.sk


RNDr. Ján Antal HYDROCOMP, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava
Ekologický audit, EIA, prieskum znečistenia a sanácia územia, zneškodnenie odpadov, hydrogeológia, inžinierska geológia, chemické rozbory zemín a vôd.
www.hydrocomp.sk


EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
Laboratórne skúšky vôd, odpadov a konataminovaných zemín, EIA, ekologický audit, posudková činnosť - odpady, monitoring skládok odpadov, likvidácia kalov.
www.elsro.sk


DRILL, s.r.o., Gruzínska 9, 825 05 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, technické a laboratórne práce.
www.drill-geo.eu


INGEO – ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
Rozbory vôd, odpadov, pôdy, kalov a zemín. Monitoring skládok odpadov. Mechanika zemín. Hodnotenie zložiek životného prostredia, EIA.
www.ingeo-envilab.sk


G55 s.r.o., Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia, prieskum kontaminovaných lokalít, monitoring vplyvu skládky na geologické prostredie a jeho vyhodnocovanie.
www.g55.sk


SENSOR, spol. s r.o., Obchodná 8, 902 01 Pezinok
Sanácia environmentálnych záťaží, outsourcing odpadového hospodárstva, monitoring skládky, projektová činnosť - ekologické stavby, geologické prieskumy.
www.sensor.sk