Monitoring skládky odpadov

Zber a vyhodnotenie meteorologických údajov, analýzy a vyhodnotenie priesakových kvapalín a povrchových vôd, monitorovanie skládkového plynu, analýza a vyhodnotenie kvality podzemných vôd, topografia skládkyZápadoslovenský región