Monitoring skládky odpadov

Zber a vyhodnotenie meteorologických údajov, analýzy a vyhodnotenie priesakových kvapalín a povrchových vôd, monitorovanie skládkového plynu, analýza a vyhodnotenie kvality podzemných vôd, topografia skládkyVýchodoslovenský regiónEL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
Laboratórne skúšky vôd, odpadov a konataminovaných zemín, EIA, ekologický audit, posudková činnosť - odpady, monitoring skládok odpadov, likvidácia kalov.
www.elsro.sk


Geo Slovakia, s.r.o., Rampová 4, 040 01, Košice
Hydrogeológia, environmentálna geológia, inžinierská geológia, mechanika zemín, meranie radónu, vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov.
www.geoslovakia.sk