Monitoring skládky odpadov

Zber a vyhodnotenie meteorologických údajov, analýzy a vyhodnotenie priesakových kvapalín a povrchových vôd, monitorovanie skládkového plynu, analýza a vyhodnotenie kvality podzemných vôd, topografia skládkyBratislavský regiónVODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava
Hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum, ekologický audit, dokumenty EIA, monitoring skládky, prevencia ZPH, čistenie a monitoring vodovodov a kanalizácií.
www.vodnezdrojesk.sk


SENSOR, spol. s r.o., Obchodná 8, 902 01 Pezinok
Sanácia environmentálnych záťaží, outsourcing odpadového hospodárstva, monitoring skládky, projektová činnosť - ekologické stavby, geologické prieskumy.
www.sensor.sk


DRILL, s.r.o., Gruzínska 9, 825 05 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, technické a laboratórne práce.
www.drill-geo.eu


RNDr. Ján Antal HYDROCOMP, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava
Ekologický audit, EIA, prieskum znečistenia a sanácia územia, zneškodnenie odpadov, hydrogeológia, inžinierska geológia, chemické rozbory zemín a vôd.
www.hydrocomp.sk