Monitoring skládky odpadov

Zber a vyhodnotenie meteorologických údajov, analýzy a vyhodnotenie priesakových kvapalín a povrchových vôd, monitorovanie skládkového plynu, analýza a vyhodnotenie kvality podzemných vôd, topografia skládkyStredoslovenský regiónINGEO – ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina
Rozbory vôd, odpadov, pôdy, kalov a zemín. Monitoring skládok odpadov. Mechanika zemín. Hodnotenie zložiek životného prostredia, EIA.
www.ingeo-envilab.sk


G55 s.r.o., Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia, prieskum kontaminovaných lokalít, monitoring vplyvu skládky na geologické prostredie a jeho vyhodnocovanie.
www.g55.sk


HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina
Geologické prieskumy, sanácia zemín a vôd, ekologický audit, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, poradenská činnosť vo vodnom a odpadovom hospodárstve.
www.hgm.sk