Monitoring kvality ovzdušia (imisie)

Monitorovanie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia, hodnotenie dopadov, vzorkovanie tuhých častíc PM10, meranie meteorologických parametrov a interpretácia výsledkov skúšok, meracie a varovné systémy


RNDr. Gabriel Szabó CSc., Hlavná 9, 044 71 Čečejovce
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia v odbore imisno - prenosové posudzovanie.


RNDr. Juraj Brozman, P.V.Rovnianka 5/38, 036 01 Martin
Odborné imisné posudky vo veciach ochrany ovzdušia. Rozptylové štúdie pre IPKZ rozhodnutia a EIA. NEIS, NRZ a IPKZ hlásenia.
www.brozman.net


RNDr.Václav Hanušík CSc., Tokajícka 20, 040 22 Košice
Odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia v odbore imisno - prenosové posudzovanie.


doc.RNDr.Ferdinand Hesek, CSc., Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava
Expertízna činnosť. Hodnotenie vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia na kvalitu ovzdušia. Vypracovanie rozptylových štúdií a odborných posudkov vo veciach ovzdušia.
www.enviroregister.sk/ferdinand-hesek.html


ENVItech s.r.o., Janka Kráľa 16, Trenčín 911 01
Monitorovacie systémy pre meranie imisií a emisií, vývoj programového vybavenia a meracích prístrojov. Poradenská a konzultačná činnosť.
www.envitech.sk