Monitoring a opravy kanalizácie

Vyhľadávanie a zisťovanie závad na kanalizácii a jej prípojkách, vyhodnotenie stavu kanalizácie a oprava kanalizácie, diagnostická technika


MARKUS TRADE, s.r.o., Važecká 3, 040 12 Košice
Komplexné služby v oblasti tlakového a elektrického čistenia kanalizácie,TV monitoring kanalizačných sieti, ťahanie žúmp a septikov.
www.markustrade.sk


SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Komplexné služby pri problémoch s kanalizáciou, čistenie lapačov tukov a ropných lapolov, skúšky vodotesnosti nádrží, práce sacími bagrami. Havarijná služba celá SR.
www.sezako.sk


VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Čistenie kanalizácií, rekonštrukcie vodovodných, odpadových a kanalizačných potrubí. TV monitoring potrubia. Nonstop linka. Celé východné Slovensko.
www.vycistime-vychod.sk


Stanislav Békešský - Besta Cleaning, Fajková 7, 940 01 Nové Zámky
Čistenie kanalizácie, monitoring a revízia potrubia TV kamerou, lokalizácia potrubia, vývoz žúmp, septikov a zatopených priestorov.
kanalizacia-cistenie-novezamky.bizref.sk/


AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, 010 01 Žilina
Čistenie a opravy vodovodného potrubia a kanalizácie, lokalizácia porúch, trasovanie potrubia.
www.vodovod-kanalizacia.sk


AQUA CONTROL s.r.o., Vlčie hrdlo 69, 821 07 Bratislava
Čistenie, monitorovanie a opravy kanalizácie, vývoz septikov a žúmp, správa a prevádzkovanie kanalizačných sietí V1, K1, vyhľadávanie porúch vodovodov.
www.aquacontrol.sk


ADAM KRTKO, s.r.o., Hviezdoslavova 751/56, 974 01 Banská Bystrica
Komplexný kanalizačný servis počnúc diagnostikou a vyhľadávaním porúch kanalizácie kamerovými systémami a končiac ich odstránením, čistenie lapačov tukov.
www.adamkrtko.sk


IN-kanál, s.r.o., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
Čistenie, kontrola a rekonštrukcia kanalizácie, vytyčovanie trasy potrubia, odčerpávanie žúmp, zameranie úniku vody a opravy vodovodov.
www.inkanal.sk


MP KANAL services s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, monitorovanie a opravy potrubí, prevádzkovanie kanalizačných sieti, realizácia vodovodov a kanalizácií, demolačné práce.
www.mpkanal.sk


PERMON RV s.r.o., Letná 36, Rožnava
Čistenie, monitoring, údržba, výmena a rekonštrukcia odpadových a kanalizačných potrubí.
www.gemer.eu.sk


KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
Čistenie domových a priemyselných kanalizácií, odtokov, strešných žľabov, lapačov tuku, TV monitoring kanalizácií.
www.krtkovaniezsk.sk


Peter Lacko, Okrajová 508/2, 01001 Žilina-Trnové
Monitorovanie a čistenie kanalizácii, výkopové a bezvýkopové opravy kanalizácií, zemné práce, čistenie komunikácií, kontajnerový odvoz a likvidácia odpadov.
www.peterlacko.sk


V.K.K. Stav s.r.o., Pri Vinohradoch 109, 831 06 Bratislava
Čistenie a monitoring kanalizácie, opravy kanalizácie, vývoz žumpy, montáž a revízie kotlov, rekonštrukcie bytov.
www.vkkstav.sk


Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o., A. Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
Činnosti v oblasti prevádzky vodovodov a kanalizácií: dezinfekcia potrubia,tlakové skúšky, vypracovanie prevádzkových poriadkov, vyhľadávanie a odstraňovanie porúch.
www.lss.sk


Firmaštrba s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 601
Čistenie vonkajších a vnútorných kanalizačných rozvodov, detekcia kanalizačných rozvodov, rekonštrukcie kanalizačných vedení, predaj a inštalácia lapačov tukov a ČOV.
www.firmastrba.eu


Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.
www.komvak.sk


Ján Šiška, Sološnica 438, 906 37 Sološnica
Krtkovanie kanalizácie, monitorovanie potrubia priemyselnou kamerou, čistenie kanalizačných potrubí, WC odpadov a pisoárov, umývadiel a kuchynských drezov.
www.cistyodpad.sk


M&M AQUA-SERVIS s.r.o., Čajkovského 16, 98401 Lučenec
Čistenie, monitoring, diagnostika a lokalizácia závad nefunkčnej kanalizácie a ich následné odstránenie. Čistenie zvodov, prípojok a odlučovačov tukov.
www.cisteniekanalov.sk


Imrich Lakatoš - AQUA - CANAL, Švábska 56, 080 05 Prešov
Monitoring a lokalizácia potrubí, renovácie kanalizácií, špeciálne čistiace práce, demolačné práce, čistenie septikov.
www.aqua-canal.szm.com


Stanislav Bodinger, Odeská 10, 821 06 Bratislava
Čistenie a monitoring kanalizácie, lokalizovanie kanalizačného potrubia, čerpanie vody po havárii kanalizácie.
www.krtkovanie-bodinger.sk


František Zsille - Kanál service, Toryská 1, 821 07 Bratislava
Čistenie a opravy kanalizácie, TV monitoring - prehliadka potrubia, lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí.
www.kanalservice.sk


Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Inžinierska činnosť, realizácia a prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, monitoring, akreditované odbery a analýzy vody, zvoz fekálií.
www.sevak.sk


Peter Sliva - PEMONT, Cerovská 263/103, 90081 Šenkvice
Vysokotlakové čistenie odtokov, potrubí a kanalizácie. Krtkovanie. TV monitoring odtokov a kanalizácie. Špeciálne čistiace práce.
www.pemont.sk


TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o., Nosice 51, 020 01 Púchov
Čistenie odpadovej kanalizácie, šácht, strešných zvodov a rýn, monitoring potrubia kamerovým systémom a opravy odpadového potrubia.
www.sluzbytrnik.sk


KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Čistenie a opravy kanalizácie, monitorovanie kanalizácie, čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok, čistenie žúmp, septikov nádrží.
www.kontrakt.sk


EU PIPE SERVICES s.r.o., Kostolná 59, 900 24 Veľký Biel
Čistenie a monitoring kanalizácie, vytyčovanie trás potrubia, opravy a výmena kanalizácie, čistenie lapačov tukov, odčerpávanie zatopených priestorov.
www.eupipe.sk


Roman Kovár - KRTKOVIA, 900 63 Jakubov 65
Čistenie a lokalizácia kanalizácie, kamerový monitoring kanalizácie, predaj profesionálneho náradia pre inštalatérov, kúrenárov a chladiarov.
www.krtkovia.sk


HV-VAS s.r.o., Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou
Prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí, monitoring kanalizácie, zemné pretláčanie komunikácii, chodníkov, železničných tratí.
www.vasodpady.sk


CSA - SERVIS, s.r.o., Vodárenská 1889/32A, 931 01 Šamorín
Čistenie kanalizácie a potrubí, trasovanie kanalizácie - lokalizácia porúch.
www.serviskanalizacie.sk