MM Team s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Web: www.mmteam.sk
Email: mmteam@mmteam.sk
Telefón: 02 5465 1701
Región: Bratislava

Služby v oblasti ochrany ovzdušia:
- meranie hodnôt všeobecných podmienok prevádzkovania,
- meranie emisií a zisťovanie ich množstva v ovzduší,
- výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
- vypracovanie prevádzkovej evidencie a prevádzkového poriadku,
- návrh postupu výpočtu množstva emisií,
- vydávanie odborných posudkov a stanovísk vo veciach ochrany životného prostredia,
- poradenská a konzultačná činnosť.

Služby v oblasti ochrany zdravia:
- kvalitatívne a kvantitatívne meranie chemických faktorov v pracovnom prostredí,
- poradenstvo v oblasti ochrany zdravia,
- poradenská a konzultačná činnosť v rámci merania hluku, osvetlenia a chemických faktorov.

Služby v oblasti kontroly kotlov:
- overenie nastavenia, prevádzky, údržby, kontrola kotlov a vykurovacích sústav,
- hodnotenie energetickej učinnosti,
- návrhy na zlepšenie energetickej hospodárnosti kotlov a vykurovacích systémov,
- poradenská a konzultačná činnosť.

Služby v oblasti kontroly účinnosti rekuperácie benzínových pár:
- kontrola prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár,
- poradenská a konzultačná činnosť.