Meranie prašnosti a chemických škodlivín

Stanovenie koncentrácie pevných aerosolov a chemických látok vo vonkajšom a pracovnom ovzduší, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technika


Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií a prašnosti. Hlukové štúdie a hlukové mapy, návrhy a realizácia protihlukových opatrení.
www.avekol.sk


EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Meranie fyzikálnych a chemických faktorov v životnom a pracovnom prostredí. Analýzy vôd, odpadov, kalov a zemín. Odborné posudky v oblasti odpadov.
www.eurofins.sk


MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk


INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Československej armády 3, 03601 Martin
Akreditované laboratórium na merania pevných aerosólov, tepleno-vlhkostnej mikroklímy, meranie osvetlenia, hluku a vibrácií, odber chemických látok.
www.insl.sk


VURUP, a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 82003 Bratislava 23
Prevencia ZPH. Spracovávanie HAZOP. Meranie hluku, vibrácii a osvetlenia. Spracovanie hlukových máp. Technologické meranie emisií. Bilancovanie emisií VOC.
www.vurup.sk


Mgr. Dana Palušová, Pred poľom 775/24, Trenčín
Merania prašnosti a chemických škodlivín v pracovnom prostredí. Vypracovanie posudkov o riziku a dokumentácie k BOZP. Poradenská a konzultačná činnosť.
www.meranie.info/?Kontakt


Ing. Jarmila Kočišová,PhD, Krakovská 13,040 11 Košice
Posudky - odpady, hodnotenie rizík pre hluk a prašnosť, autorizácia - odpadové oleje, staré vozidlá, akumulátory, posudky - EIA.
www.enviroregister.sk/jarmila-kocisova.html


VUP, a.s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza
Akreditované laboratória na meranie chemických faktorov a prašnosti. Identifikácia látok, prípravkov, produktov. Technicko-bezpečnostné parametre a mnoho ďalších.
www.vupas.sk