Meranie prašnosti a chemických škodlivín

Stanovenie koncentrácie pevných aerosolov a chemických látok vo vonkajšom a pracovnom ovzduší, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technikaZápadoslovenský regiónVUP, a.s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza
Akreditované laboratória na meranie chemických faktorov a prašnosti. Identifikácia látok, prípravkov, produktov. Technicko-bezpečnostné parametre a mnoho ďalších.
www.vupas.sk


EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Meranie fyzikálnych a chemických faktorov v životnom a pracovnom prostredí. Analýzy vôd, odpadov, kalov a zemín. Odborné posudky v oblasti odpadov.
www.eurofins.sk


Mgr. Dana Palušová, Pred poľom 775/24, Trenčín
Merania prašnosti a chemických škodlivín v pracovnom prostredí. Vypracovanie posudkov o riziku a dokumentácie k BOZP. Poradenská a konzultačná činnosť.
www.meranie.info/?Kontakt


MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk