Meranie prašnosti a chemických škodlivín

Stanovenie koncentrácie pevných aerosolov a chemických látok vo vonkajšom a pracovnom ovzduší, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technikaVýchodoslovenský regiónMM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk


Ing. Jarmila Kočišová,PhD, Krakovská 13,040 11 Košice
Posudky - odpady, hodnotenie rizík pre hluk a prašnosť, autorizácia - odpadové oleje, staré vozidlá, akumulátory, posudky - EIA.
www.enviroregister.sk/jarmila-kocisova.html