Meranie prašnosti a chemických škodlivín

Stanovenie koncentrácie pevných aerosolov a chemických látok vo vonkajšom a pracovnom ovzduší, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technikaBratislavský regiónMM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk


VURUP, a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 82003 Bratislava 23
Prevencia ZPH. Spracovávanie HAZOP. Meranie hluku, vibrácii a osvetlenia. Spracovanie hlukových máp. Technologické meranie emisií. Bilancovanie emisií VOC.
www.vurup.sk