Meranie prašnosti a chemických škodlivín

Stanovenie koncentrácie pevných aerosolov a chemických látok vo vonkajšom a pracovnom ovzduší, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technikaStredoslovenský regiónAvekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií a prašnosti. Hlukové štúdie a hlukové mapy, návrhy a realizácia protihlukových opatrení.
www.avekol.sk


MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk


INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Československej armády 3, 03601 Martin
Akreditované laboratórium na merania pevných aerosólov, tepleno-vlhkostnej mikroklímy, meranie osvetlenia, hluku a vibrácií, odber chemických látok.
www.insl.sk