Meranie osvetlenia a mikroklímy

Meranie denného a umelého osvetlenia, meranie tepelno - vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technika


BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, 040 11 Košice
Meranie umelého osvetlenia, architektonické svietidlá pre interiér a exteriér, návrh a montáž osvetlenia.
www.bellatrix.sk


InLED s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec
Certifikované meranie osvetlenia, široký sortiment kvalitných interiérových a exteriérových LED svietidiel, návrh a výpočet LED osvetlenia, montáž svietidiel.
www.inled.sk/


GRIMM spol.s r.o., Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava
Dodávka meracej techniky pre oblasť : analýzy častíc vo vzduchu ( prašnosť, čisté priestory ), analýzy častíc v kvapalinách a olejoch, tepelno-vlhkostnej mikroklímy.
www.grimm.sk


VURUP, a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 82003 Bratislava 23
Prevencia ZPH. Spracovávanie HAZOP. Meranie hluku, vibrácii a osvetlenia. Spracovanie hlukových máp. Technologické meranie emisií. Bilancovanie emisií VOC.
www.vurup.sk


ReelTech s.r.o., ČSA 127/125, 962 23 Očová
Meranie umelého osvetlenia, revízie elektrickej inštalácie, elektrických strojov a zariadení. Technologické riešenia v elektrotechnike.
www.reeltech.sk


Marialux s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 22
Úradné meranie denného a umelého osvetlenia. Predaj prístrojov a zariadení pre svetelnotechnické merania od viacerých svetoznámych výrobcov.
www.marialux.sk


VibroAkustika, s.r.o., Ovčiarsko 195, 010 04 Žilina
Meranie hluku, vibrácií a osvetlenia, hlukové štúdie, technická akustika, antivibračné a protihlukové opatrenia - návrh a realizácia po celom Slovensku.
www.vibroakustika.eu


VALERON Enviro Consulting s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti EIA, akustiky (meranie hluku, štúdie), ovzdušia (rozptylové štúdie), vibrácií, svetlotechniky, veternej analýzy a klimatických zmien.
www.valeron.sk


INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Komenského 19, 036 01 Martin
Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity. Meranie prašnosti, mikroklímy, osvetlenia a ionizujúceho žiarenia po celom Slovensku.
www.insl.sk