Meranie osvetlenia a mikroklímy

Meranie denného a umelého osvetlenia, meranie tepelno - vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technika


VibroAkustika, s.r.o., Ovčiarsko 195, 010 04 Žilina
Meranie hluku, vibrácií a osvetlenia, hlukové štúdie, technická akustika, antivibračné a protihlukové opatrenia - návrh a realizácia po celom Slovensku.
www.vibroakustika.eu


Katedra environmentalistiky, SjF - TUKE , Park Komenského 5, 040 01 Košice
EIA, poradenstvo a outsourcing, školenia a semináre. Meranie a hodnotenie hluku, vibrácií, osvetlenia, elektromagnetického poľa a mikroklímy.
www.sjf.tuke.sk/ke/


GRIMM spol.s r.o., Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava
Dodávka meracej techniky pre oblasť : analýzy častíc vo vzduchu ( prašnosť, čisté priestory ), analýzy častíc v kvapalinách a olejoch, tepelno-vlhkostnej mikroklímy.
www.grimm.sk


VURUP, a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 82003 Bratislava 23
Prevencia ZPH. Spracovávanie HAZOP. Meranie hluku, vibrácii a osvetlenia. Spracovanie hlukových máp. Technologické meranie emisií. Bilancovanie emisií VOC.
www.vurup.sk


EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Analytické laboratória. Analýzy vôd, odpadov, kalov a zemín. Odborné posudky v oblasti odpadov. Meranie fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí.
www.eurofins.sk


INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Komenského 19, 036 01 Martin
Hlukové a exhalačné - emisné štúdie, akreditované merania a monitoring hluku, hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia.
www.insl.sk


Skúšobňa FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Akreditované skúšobné laboratórium v oblasti svetelnotechnických meraní vo vnútorných pracovných priestoroch. Meranie jasov vonkajších osvetľovacích zariadnení.
www.sfei.sk