Meranie ionizujúceho žiarenia

Meranie prostredia so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, hodnotenie rizík a dopadov, spracovanie prevádzkovej dokumentácie, projektovanie RTG pracovísk, meracia a diagnostická technika


Ústav radiačnej ochrany s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
Odborná príprava v radiačnej ochrane, dokumentácia pre pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, produkty - testovacie fantómy a meracie prístroje.
www.uro.sk


VF, s.r.o., M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina
Meranie a hodnotenie výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch, stavbách a vode. Meranie ionizujúceho žiarenia.
www.vf.sk


INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Komenského 19, 036 01 Martin
Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity. Meranie prašnosti, mikroklímy, osvetlenia a ionizujúceho žiarenia po celom Slovensku.
www.insl.sk


METRA, s.r.o., Matejkova 30, Bratislava
Monitorovanie životného a pracovného prostredia pre účely radiačnej ochrany, monitorovanie polí žiarenia gama, monitorovanie prepravy -rádioaktivita
www.metra3.sk