Meranie hluku a vibrácií

Meranie hluku a vibrácií, hodnotenie zdravotných rizík a dopadov hluku, protihlukové opatrenia, meracia a diagnostická technika


Klub ZPS vo vibroakustike,s.r.o., V.Tvrdého 23, 010 01 Žilina
Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity. Hlukové štúdie, technické posudky, protihlukové a antivibračné opatrenia po celom Slovensku
www.vibroakustika.sk


Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií a prašnosti. Hlukové štúdie a hlukové mapy, návrhy a realizácia protihlukových opatrení.
www.avekol.sk


EUROAKUSTIK, s.r.o., Letisko M.R. Štefánika 63, 82001 Bratislava
Meranie hluku, vibrácií a škodlivín v ovzduší. Spracovanie hlukových štúdií, posudkov v oblasti hluku vibrácií a škodlivín.
www.euroakustik.sk


Ing. Stanislav Chomo - SONICA, Priebežná 489/7, 031 04 Liptovský Mikuláš
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí - spracovanie analýz a posudkov v oblasti posudzovania expozície hluku - expertízna a konzultačná činnosť, EIA
www.meraniehluku.wbl.sk


Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Meranie hluku a elektromagnetického poľa v pracovnom a životnom prostredí. Poradenské a konzultačné služby.
www.vus.sk


SKY - ECO, s.r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
Meranie elektromagnetického poľa, akreditované meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí.
www.sky-eco.sk


AkusTech s.r.o., Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava 5
Meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí. Hlukové štúdie. Hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov.
www.akustech.sk


A&Z Acoustics s.r.o., Repašského 2, 841 02 Bratislava
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí. Návrhy protihlukových úprav, projektová činnosť, hlukové štúdie, poradenská a konzultačná činnosť.
www.akustika.sk


Ing. Ján Haško, PhD. - JH engineering, Kollárova 756/7, 962 63 Pliešovce
Merania a analýzy v oblasti technickej vibroakustiky a termovízie, tiež poradenstvo a odborné školenia.
www.jhengineering.eu


AKUSON s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Meranie hluku v životnom a v pracovnom prostredí, hlukové štúdie, meranie vibrácií, posudzovanie zdravotných a environmentálnych rizík, technické opatrenia.
www.akuson.sk


INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Československej armády 3, 03601 Martin
Akreditované laboratórium na merania pevných aerosólov, tepleno-vlhkostnej mikroklímy, meranie osvetlenia, hluku a vibrácií, odber chemických látok.
www.insl.sk


AUDITOR s.r.o., Olivová 13, 040 01 Košice
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí. Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu. (CadnaA). Hlukové štúdie - pre EIA, DUR a stavebné povolenia.
www.auditor.sk


EnA Consult Topoľčany s.r.o., Školská 565, 956 12 Preseľany
Akreditované meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí. Spracovanie hlukových štúdií pre účely EIA/SEA a územných konaní.
www.enaconsult.sk


SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava
Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí. Návrhy priestorovej akustiky a protihlukových opatrení v budovách a v priemysle. Termovízne meranie.
www.sonsat.sk