Meranie hluku a vibrácií

Meranie hluku a vibrácií, hodnotenie zdravotných rizík a dopadov hluku, protihlukové opatrenia, meracia a diagnostická technika


Klub ZPS vo vibroakustike,s.r.o., V.Tvrdého 23, 010 01 Žilina
Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity. Hlukové štúdie, technické posudky, protihlukové a antivibračné opatrenia po celom Slovensku
www.vibroakustika.sk


VibroAkustika, s.r.o., Ovčiarsko 195, 010 04 Žilina
Meranie hluku, vibrácií a osvetlenia, hlukové štúdie, technická akustika, antivibračné a protihlukové opatrenia - návrh a realizácia po celom Slovensku.
www.vibroakustika.eu


Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií a prašnosti. Hlukové štúdie a hlukové mapy, návrhy a realizácia protihlukových opatrení.
www.avekol.sk


EUROAKUSTIK, s.r.o., Letisko M.R. Štefánika 63, 82001 Bratislava
Meranie hluku, vibrácií a škodlivín v ovzduší. Spracovanie hlukových štúdií, posudkov v oblasti hluku vibrácií a škodlivín.
www.euroakustik.sk


Ing. Stanislav Chomo - SONICA, Priebežná 489/7, 031 04 Liptovský Mikuláš
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí - spracovanie analýz a posudkov v oblasti posudzovania expozície hluku - expertízna a konzultačná činnosť, EIA
www.meraniehluku.wbl.sk


Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Meranie hluku a elektromagnetického poľa v pracovnom a životnom prostredí. Poradenské a konzultačné služby.
www.vus.sk


J&E&K UNIVERSUM, s.r.o., Májová 575/240, 956 21 Jacovce
Akreditované meranie hluku vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Ponúkame inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti verejného zdravotníctva.
www.jekuniversum.sk


SKY - ECO, s.r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
Meranie elektromagnetického poľa, akreditované meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí.
www.sky-eco.sk


D2R engineering, s.r.o., Na letisko 42, 058 01 Poprad
Akreditované meranie hluku, expozície hluku, vibrácií, ovetelenia, tepelnovlhkostnej mikroklímy a elektromagnetického poľa. Štúdie, posudky a poradenstvo.
www.d2r.sk


Ing. Ján Haško, PhD. - JH engineering, Nográdyho 7, 960 01 Zvolen
Analýza hluku a vibrácií (identifikácia zdrojov), ďalšie technické merania (hladiny zvuku v rôznych miestach - spracovanie hlukových máp a pod.)
www.jhengineering.szm.com


A&Z Acoustics s.r.o., Repašského 2, 841 02 Bratislava
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí. Návrhy protihlukových úprav, projektová činnosť, hlukové štúdie, poradenská a konzultačná činnosť.
www.akustika.sk


DIAGNOSTIKA - Zdeněk Kunhart, Nová Kolónia 379, 013 25 Stráňavy
Meranie hluku v životnom a v pracovnom prostredí, hlukové štúdie pre stavebné konanie, realizačné projekty, kolaudačné konania a sťažnosti, technické merania.
www.diagnostika-hluk.sk


AUDITOR s.r.o., Olivová 13, 040 01 Košice
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí. Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu. (CadnaA). Hlukové štúdie - pre EIA, DUR a stavebné povolenia.
www.auditor.sk


AkusTech s.r.o., Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava 5
Meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí. Hlukové štúdie. Hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov
www.akustech.sk


EnA Consult Topoľčany s.r.o., Školská 565, 956 12 Preseľany
Akreditované meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí. Spracovanie hlukových štúdií pre účely EIA/SEA a územných konaní.
www.enaconsult.sk