Meranie hluku a vibrácií

Meranie hluku a vibrácií, hodnotenie zdravotných rizík a dopadov hluku, protihlukové opatrenia, meracia a diagnostická technikaZápadoslovenský regiónAvekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií a prašnosti. Hlukové štúdie a hlukové mapy, návrhy a realizácia protihlukových opatrení.
www.avekol.sk


Klub ZPS vo vibroakustike,s.r.o., V.Tvrdého 23, 010 01 Žilina
Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity. Hlukové štúdie, technické posudky, protihlukové a anitvibračné opatrenia po celom Slovensku.
www.vibroakustika.sk


EnA Consult Topoľčany s.r.o., Školská 565, 956 12 Preseľany
Akreditované meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí. Spracovanie hlukových štúdií pre účely EIA/SEA a územných konaní.
www.enaconsult.sk