Meranie hluku a vibrácií

Meranie hluku a vibrácií, hodnotenie zdravotných rizík a dopadov hluku, protihlukové opatrenia, meracia a diagnostická technikaStredoslovenský regiónKlub ZPS vo vibroakustike,s.r.o., V.Tvrdého 23, 010 01 Žilina
Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity. Hlukové štúdie, technické posudky, protihlukové a anitvibračné opatrenia po celom Slovensku.
www.vibroakustika.sk


Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina
Meranie, monitoring a vyhodnocovanie hluku, vibrácií a prašnosti. Hlukové štúdie a hlukové mapy, návrhy a realizácia protihlukových opatrení.
www.avekol.sk


Ing. Stanislav Chomo - SONICA, Priebežná 489/7, 031 04 Liptovský Mikuláš
Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí - spracovanie analýz a posudkov v oblasti posudzovania expozície hluku - expertízna a konzultačná činnosť, EIA
www.meraniehluku.wbl.sk


Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Meranie hluku a elektromagnetického poľa v pracovnom a životnom prostredí. Poradenské a konzultačné služby.
www.vus.sk


Ing. Ján Haško, PhD. - JH engineering, Kollárova 756/7, 962 63 Pliešovce
Merania a analýzy v oblasti technickej vibroakustiky a termovízie, tiež poradenstvo a odborné školenia.
www.jhengineering.eu


INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Československej armády 3, 03601 Martin
Akreditované laboratórium na merania pevných aerosólov, tepleno-vlhkostnej mikroklímy, meranie osvetlenia, hluku a vibrácií, odber chemických látok.
www.insl.sk