Meranie emisií zdroja

Oprávnené merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie monitorovacích systémov, meracia a diagnostická technika


MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk


Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Oprávnené meranie emisií, rozbory vôd, monitoring skládky odpadov, outsourcing: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, IPKZ, REACH...
www.enviroserviszh.sk


ENVI PROTECTION, s.r.o., Czambelova 4, 040 01 Košice
Oprávnené merania emisií (kotly, kogeneračné jednotky, iné spaľovacie zariadenia),IKPZ - poradenstvo a spracovanie žiadostí
www.enviprotection.sk


VÚEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
Autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia, výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení, servisné merania a diagnostika.
www.vuez.sk


EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice
Merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, inšpekcia automatizovaných monitorovacích systémov (AMS), kalibrácie emisných monitorovacích systémov (EMS).
www.ets-ke.sk


EkoPro, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín
Oprávnené a technologické merania, vyhodnocovanie a návrhy vzduchotechnických, teplotechnických zlepšení a oprávnené emisné merania.
www.ekopro.sk


Národná energetická spoločnosť a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Oprávnené merania zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibračné laboratórium, inšpekčný orgán meracích systémov emisií, poradenská činnosť.
www.nes-as.sk


EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, Košice
Autorizované a akreditované merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, inšpekcie a kalibrácie kontinuálnych emisných monitorovacích systémov.
www.etske.sk