Meranie emisií zdroja

Oprávnené merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie monitorovacích systémov, meracia a diagnostická technika


Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Oprávnené meranie emisií, rozbory vôd, monitoring skládky odpadov, outsourcing: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, IPKZ, REACH...
www.enviroserviszh.sk


ENVI PROTECTION, s.r.o., Czambelova 4, 040 01 Košice
Oprávnené merania emisií (kotly, kogeneračné jednotky, iné spaľovacie zariadenia),IKPZ - poradenstvo a spracovanie žiadostí
www.enviprotection.sk


MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk


VÚEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
Autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia, výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení, servisné merania a diagnostika.
www.vuez.sk


EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice
Merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, inšpekcia automatizovaných monitorovacích systémov (AMS), kalibrácie emisných monitorovacích systémov (EMS).
www.ets-ke.sk


EkoPro, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín
Oprávnené a technologické merania, vyhodnocovanie a návrhy vzduchotechnických, teplotechnických zlepšení a oprávnené emisné merania.
www.ekopro.sk


Národná energetická spoločnosť a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Oprávnené merania zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibračné laboratórium, inšpekčný orgán meracích systémov emisií, poradenská činnosť.
www.nes-as.sk


EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, Košice
Autorizované a akreditované merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, inšpekcie a kalibrácie kontinuálnych emisných monitorovacích systémov.
www.etske.sk