Meranie azbestu a elektromagnetického poľa

Meranie obsahu azbestových vlákien, meranie elektromagnetického poľa, technické opatrenia, hodnotenie rizík a dopadov, meracia a diagnostická technika


SKY - ECO, s.r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
Meranie elektromagnetického poľa, akreditované meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí.
www.sky-eco.sk


Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Meranie hluku a elektromagnetického poľa v pracovnom a životnom prostredí. Poradenské a konzultačné služby.
www.vus.sk


EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Analytické laboratória. Analýzy vôd, odpadov, kalov a zemín. Odborné posudky v oblasti odpadov. Meranie fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí.
www.eurofins.sk


DILMUN SYSTEM, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Demontujeme a likvidujeme všetky typy azbestových materiálov. Zabezpečujeme odber a analýzu vzoriek, ktorá odhalí prítomnosť nebezpečných azbestových vlákien.
www.dilmunsystem.sk


D2R engineering, s.r.o., Na letisko 42, 058 01 Poprad
Akreditované meranie hluku, expozície hluku, vibrácií, ovetelenia, tepelnovlhkostnej mikroklímy a elektromagnetického poľa. Štúdie, posudky a poradenstvo.
www.d2r.sk


CHEMPOR, s.r.o., Družstevná 39/1500, 900 81 Šenkvice
Odber vzoriek materiálov a vzduchu a ich analýza zameraná na prítomnosť azbestových vlákien, poradenstvo pre oblasť chemických látok a zmesi.
www.chempor.sk