Mechanika zemín

Skúšky mechanických a fyzikálnych vlastnosti zemín, hornín a kameniva


ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
Služby v oblasti geológie, spracovania nerastných surovín, stavebnej výroby, vrtné práce, sanácie poškodených území a komplexné služby v oblasti ŽP.
www.envigeo.sk


RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina
Inžinierskogeologický prieskum, inžinierska hydrogeológia, environmentálna geológia, mechanika zemín, geotechnika - vrty, injektovanie, piloty, podzemné steny.
www.novotny.sk


AGG s.r.o., Holíčska 9, Bratislava
Inžinierska geológia, sanácie zosuvov, statika, geotechnika, životné prostredie, EIA, laboratórne a poľné skúšky z mechaniky zemín.
www.agg.sk


HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač
EIA, geologický a hydrogeologický prieskum, meracie práce. Monitoring geologického prostredia ŽP. Sanácia geologického prostredia, prevádzka ČOV. Skúšky tesnosti.
www.hydrogep.sk


V&V GEO, s.r.o., Gruzínska 25, 82105 Bratislava
Spoločnosť pre inžiniersku geológiu, hydrogeológiu a geologický prieskum životného prostredia.
www.geolog.sk


Jozef Kyjak - GEOVRTY, s.r.o., Námestie Ľ.Fullu 1665/3, 010 08 Žilina
Komplexný inžiniersko - geologický priskum, posudky, vrtanie studní, dynamické penetračné skúšky, laboratórne rozbory zemín.
www.geo-vrty.sk


VRTY, s.r.o., Sládkovičova 748/45, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Vŕtanie a regenerácia studní, odpieskovanie studní, inžiniersko-geologické a hydrogeologické prieskumy, radonový prieskum, rozbory zemín .
www.vrtydp.sk