Ložisková geológia

Projekty a posudky v odbore vyhľadávania, prieskumu a ťažby ložísk nerastných surovín


Slovzeolit spol. s r. o., Školská 5, Spišská Nová Ves 052 01
Geologické práce, EIA, projektovanie vodohospodárskych stavieb, skládok, odkalísk. Banská činnosť, rekultivácia, sanácia. Ťažba a predaj zeolitu. Monitoring ŽP.
www.zeolit.sk


TRANSIAL, spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Projekty, riešenie a vyhodnocovanie geologického výskumu, geologického ložiskového, hydrogeologického, inžinierskogeologického a geologického prieskumu ŽP.
www.transial.sk


G55 s.r.o., Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia, prieskum kontaminovaných lokalít, monitoring vplyvu skládky na geologické prostredie a jeho vyhodnocovanie.
www.g55.sk


PC&G s.r.o., Mlynská dolina - Pavilón G, 841 04 Bratislava
Široká škála služieb v oblasti geológie, geofyziky, geochémie a ložiskového inžinierstva. Technické služby: digitalizácia, konverzie, georeferencovanie máp.
www.pcg.sk


Geo - Ferrys, s.r.o., Gašparovo 193, 976 64 Beňuš
Inžinierskogeologický, hydrogeologický a ložiskový prieskum, geologický prieskum životného prostredia.
www.geo-ferrys.sk


Bratislavská vrtná spoločnosť s.r.o., Kopčianska 89, 851 01 Bratislava
Komplexné služby v oblasti inžinierskej geológie a hydrogeológie, geologického prieskumu životného prostredia, sanácie kontaminovaných území. Realizácia studní.
www.vrtanie-ba.sk


ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
Služby v oblasti geológie, spracovania nerastných surovín, stavebnej výroby, vrtné práce, sanácie poškodených území a komplexné služby v oblasti ŽP.
www.envigeo.sk