Ložisková geológia

Projekty a posudky v odbore vyhľadávania, prieskumu a ťažby ložísk nerastných surovínStredoslovenský regiónG55 s.r.o., Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Ložisková geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia, prieskum kontaminovaných lokalít, monitoring vplyvu skládky na geologické prostredie a jeho vyhodnocovanie.
www.g55.sk


ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
Služby v oblasti geológie, spracovania nerastných surovín, stavebnej výroby, vrtné práce, sanácie poškodených území a komplexné služby v oblasti ŽP.
www.envigeo.sk


Geo - Ferrys, s.r.o., Gašparovo 193, 976 64 Beňuš
Inžinierskogeologický, hydrogeologický a ložiskový prieskum, geologický prieskum životného prostredia.
www.geo-ferrys.sk


HES - COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Komplexné služby v oblasti geológie, životného prostredia a ekotechniky.Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Posudková činnosť.
www.hes-comgeo.sk


CAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Projektová a inžinierska činnosť, inžinierska geológia a hydrogeológia, ložisková geológia, geotechnika a geofyzika, monitoring horninového prostredia.
www.cadeco.sk