RNDr. Peter Krempaský, ekológ

Enviroregister.sk

Adresa: Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Email: peter.krempasky@gmail.com
Web: http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/
Telefón: +421 948 010 459
Región: Bratislavský

Ochrana prírody a krajiny
Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny,vypracovanie posudkov,konzultácie k zákonu o ochrane prírody a krajiny, odborná starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Vypracovanie hodnotenia vplyvov strategických dokumentov/navrhovaných činností na životné prostredie na úrovni oznámenia, zámeru, správy o hodnotení, so zameraním najmä na vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy, krajinu, chránené územia, územný systém ekologickej stability

Územné plánovanie
Spracovanie environmentálnych/ekologických častí územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (zeleň, lesy, chránené územia, územný systém ekologickej stability, ...) na úrovni prieskumov a rozborov, zadania, konceptu a návrhu.