Krajinno - ekologické plány

Spracovanie krajinných plánov ako súčasti územnoplánovacej dokumentácie


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia a poradenstvo - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


ESPRIT spol. s r.o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica
Krajinné plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, práce v oblasti základnej, ložiskovej a inžinierskej geológie a hydrogeológie.
www.esprit-bs.sk


Mgr. Erika Kočická, PhD., Študentská 22, 960 01 Zvolen
EIA a SEA, s dôrazom na územný rozvoj a plánovanie - krajinné (krajinno-ekologické) plány - územné systémy ekologickej stability - optimalizácia využívania územia.


Mgr.Jana Sálková - TERRAPLAN, Nám. SNP 482/23, 811 01 Bratislava
Spracovanie krajinnoekologických plánov, dokumnetov ÚSES, dendrologických prieskumov,dokumentácie EIA a ekologické poradenstvo.
www.terraplan.sk


RNDr. Peter Mederly - REGIOPLÁN, Panská dolina 66, 949 01 Nitra
Krajinnoekologické plánovanie, územné systémy ekologickej stability, podklady pre územné plánovanie, projekty pozemkových úprav, EIA, trvalo udržateľný rozvoj.
www.regioplan.sk


EPIS s.r.o., Pečnianska 3, 85101 Bratislava
Spracovanie zámerov, správ o hodnotení a posudková činnosť vrámci EIA/SEA, hodnotenie krajiny a jej zložiek, environmentálne poradenstvo.