Krajinné plánovanie a dokumenty USES

Spracovanie dokumentácie miestneho, regionálneho a nadregionálneho územného systému ekologickej stability a dokumentov krajinného plánovania


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


OTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a pod.
www.otonycteris.sk


ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie, environmetnálny audit, environmentálny manažment a krajinno-ekologické plánovanie.
www.adonisconsult.sk


EPIS s.r.o., Pečnianska 3, 85101 Bratislava
Spracovanie zámerov, správ o hodnotení a posudková činnosť vrámci EIA/SEA, dokumentácia ochrany prírody, environmentálne poradenstvo.
www.epis.sk-reg-sro.com


EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina
Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, EIA, dodávka, montáž a servis malých ČOV, vyhotovovanie projektovej dokumentácie.
www.ekospol.sk


Ateliér Dobrucká, s.r.o., Dolnohorská 102, 949 01 Nitra
Krajinná a územnoplánovacia dokumentácia, dokumenty starostlivosti o dreviny, dendrologický prieskum, manažment krajiny a zelene, projekčná činnosť.
www.atelier-dobrucka.sk


Gardn s.r.o., 935 29 Hronské Kľačany 653
Činnosti autorizovaného krajinného architekta, dokumenty starostlivosti o dreviny a chránené územia, krajinné plánovanie a dokumenty uses, dendrológia.
www.gardn.sk


RNDr. Peter Krempaský, ekológ, Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poskytovanie služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny, ekologické, dendrologické, zoologické, botanické prieskumy, posudky.
http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/


ESPRIT spol. s r.o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica
Krajinné plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, práce v oblasti základnej, ložiskovej a inžinierskej geológie a hydrogeológie.
www.esprit-bs.sk


EKO-PLAN, s.r.o., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Krajinné plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, PHSR, verejné obstarávanie, poradenstvo v oblasti fondov EÚ.
www.eko-plan.sk


Mgr. Erika Kočická, PhD., Študentská 22, 960 01 Zvolen
Posudzovanie vplyvov navrhovaných činnostía strategických dokumentov na ŽP, krajinné (krajinno-ekologické) plány, územné systémy ekologickej stability.
www.enviroregister.sk/erika-kocicka.html


AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Dendrologický prieskum - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, dokumentácia miestneho ÚSES
www.agroconsbb.sk


KrajArch s.r.o., Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.krajarch.sk


EuroForest, s.r.o., Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen
Dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES, posudzovanie vplyvov na ŽP, projekty pre čerpanie eurofondov, vyhotovovanie LHP, výkon OLH.
www.euroforest.sk


EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice
Spracovanie územno-plánovacej dokumentácie a dokumentácie stavieb, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, spracovanie hlukových štúdií.
www.epprojekt.sk


EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Služby v oblasti EIA, IPKZ, ISO-EMS, REACH, ZPH, environmentálny audit, dotačný manažment, konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany ŽP, dokumenty USES.
www.ekoconsult.sk