Krajinné plánovanie a dokumenty USES

Spracovanie dokumentácie miestneho, regionálneho a nadregionálneho územného systému ekologickej stability a dokumentov krajinného plánovaniaZápadoslovenský regiónAteliér Dobrucká, s.r.o., Dolnohorská 102, 949 01 Nitra
Krajinná a územnoplánovacia dokumentácia, dokumenty starostlivosti o dreviny, dendrologický prieskum, manažment krajiny a zelene, projekčná činnosť.
www.atelier-dobrucka.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia a poradenstvo - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


KrajArch s.r.o., Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Krajinárske štúdie, prieskumy a rozbory, inventarizácia zelene - dendrologický prieskum a posudok, dokument starostlivosti o dreviny.
www.krajarch.sk


Gardn s.r.o., 935 29 Hronské Kľačany 653
Činnosti autorizovaného krajinného architekta, dokumenty starostlivosti o dreviny a chránené územia, krajinné plánovanie a dokumenty uses, dendrológia.
www.gardn.sk