Krajinné plánovanie a dokumenty USES

Spracovanie dokumentácie miestneho, regionálneho a nadregionálneho územného systému ekologickej stability a dokumentov krajinného plánovaniaVýchodoslovenský regiónEP Projekt s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice
Spracovanie územno-plánovacej dokumentácie a dokumentácie stavieb, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, spracovanie hlukových štúdií.
www.epprojekt.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia a poradenstvo - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk