Krajinné plánovanie a dokumenty USES

Spracovanie dokumentácie miestneho, regionálneho a nadregionálneho územného systému ekologickej stability a dokumentov krajinného plánovaniaBratislavský regiónCREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia a poradenstvo - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie, environmetnálny audit, environmentálny manažment a krajinno-ekologické plánovanie.
www.adonisconsult.sk


EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Služby v oblasti EIA, IPKZ, ISO-EMS, REACH, ZPH, environmentálny audit, dotačný manažment, konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany ŽP, dokumenty USES.
www.ekoconsult.sk


EPIS s.r.o., Pečnianska 3, 85101 Bratislava
Spracovanie zámerov, správ o hodnotení a posudková činnosť vrámci EIA/SEA, dokumentácia ochrany prírody, environmentálne poradenstvo.
www.epis.sk-reg-sro.com


RNDr. Peter Krempaský, ekológ, Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poskytovanie služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny, ekologické, dendrologické, zoologické, botanické prieskumy, posudky.
http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/