Krajinné plánovanie a dokumenty USES

Spracovanie dokumentácie miestneho, regionálneho a nadregionálneho územného systému ekologickej stability a dokumentov krajinného plánovaniaStredoslovenský regiónOTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča
Prieskum životného prostredia - biota, odborné a súdnoznalecké posudky - oblasť ochrany životného prostredia, tvorba dokumentov ochrany prírody a krajiny a pod.
www.otonycteris.sk


EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina
Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, EIA, dodávka, montáž a servis malých ČOV, vyhotovovanie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb.
www.ekospol.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


Mgr. Erika Kočická, PhD., Študentská 22, 960 01 Zvolen
Posudzovanie vplyvov navrhovaných činnostía strategických dokumentov na ŽP, krajinné (krajinno-ekologické) plány, územné systémy ekologickej stability.
www.enviroregister.sk/erika-kocicka.html


EKO-PLAN, s.r.o., Stráž 223, 960 01 Zvolen
Krajinné plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, PHSR, verejné obstarávanie, poradenstvo v oblasti fondov EÚ.
www.eko-plan.sk


EuroForest, s.r.o., Topoľová 26/3237, 960 01 Zvolen
Dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES, posudzovanie vplyvov na ŽP, projekty pre čerpanie eurofondov, vyhotovovanie LHP, výkon OLH.
www.euroforest.sk


AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Dendrologický prieskum - inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín, dokumentácia miestneho ÚSES
www.agroconsbb.sk


ESPRIT spol. s r.o., Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica
Krajinné plánovanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, práce v oblasti základnej, ložiskovej a inžinierskej geológie a hydrogeológie.
www.esprit-bs.sk