Koordinácia BOZP na stavenisku

Zabezpečenie nárokov na plnenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko.


VEMAL, s.r.o., Hlavná 4, 952 01 Vráble
Audit z oblasti BOZP a OPP, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinátor BOZP na stavenisku, dokumentácia BOZP a OPP.
www.vemal.sk


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


Ing.Michal Malíček - BOZP & OPP, Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnické služby, koordinátor bezpečnosti na stavenisku, kontroly a revízie požiarných zariadení.
www.michalmalicek.sk


PoBeZdra, s.r.o., Jedlikova 5, 010 15 Žilina
Kompletné služby v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poradenstvo v oblasti ochrany zdravia a školenia prvej pomoci.
www.pobezdra.sk


Projekty PO, s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Štefánikova trieda 37, Nitra
Špecialista a technik PO, dokumentácia BOZP a PO, autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor BOZP na stavenisku, prevencia závažných priemyselných havárií, CO.
www.projektypo.sk


BE-SOFT a.s., Krakovská 23, 040 01 Košice
Služby v oblasti: BOZP, PZS, OPP, životné prostredie a civilná ochrana, protivýbuchová prevencia, vývoj a predaj softvérových aplikácii.
www.besoft.sk


ASF FENIX SECURITY s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Služby v BOZP a PO, koordinácia bezpečnosti na stavenisku, pracovná zdravotná služba, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), strážna služba, detektívna služba.
www.fenix-security.sk


BEXPO s.r.o., Andreja Kmeťa 577/22, 036 01 Martin
Bezpečnostnotechnická služba, BOZP pre stavenisko, technik požiarnej ochrany, vypracovanie dokumentácie a odborné poradenstvo, školenie BOZP a OPP.
www.bexpo.sk


AZEKO s.r.o., Školská 268, 044 11 Skároš
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú služby bezpečnosť práce a požiarna ochrana, revízie hasiacich prístrojov, revízie tlakových a plynových zariadení.
www.azeko.sk


ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
Školenia BOZP a OPP, koordinácia BOZP na stavbách, ochrana pred požiarmi, bezpečnostnotechnická služba, dokumentácia BOZP a OPP, civilná ochrana.
www.skolboz.sk


BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 1953/155, 949 01 Nitra
Poskytovanie komplexných služieb BOZP, služba koordinátora na stavenisku, poskytovanie komplexných služieb požiarnej ochrany.
www.bozpslovakia.sk