Koordinácia BOZP na stavenisku

Zabezpečenie nárokov na plnenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko.


VEMAL, s.r.o., Hlavná 4, 952 01 Vráble
Audit z oblasti BOZP a OPP, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinátor BOZP na stavenisku, dokumentácia BOZP a OPP.
www.vemal.sk


PoBeZdra, s.r.o., Jedlikova 5, 010 15 Žilina
Kompletné služby v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poradenstvo v oblasti ochrany zdravia a školenia prvej pomoci.
www.pobezdra.sk


Projekty PO, s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Štefánikova trieda 37, Nitra
Špecialista a technik PO, dokumentácia BOZP a PO, autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor BOZP na stavenisku, prevencia závažných priemyselných havárií, CO.
www.projektypo.sk


BE-SOFT a.s., Krakovská 23, 040 01 Košice
Služby v oblasti: BOZP, PZS, OPP, životné prostredie a civilná ochrana, protivýbuchová prevencia, vývoj a predaj softvérových aplikácii.
www.besoft.sk


ASF FENIX SECURITY s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Služby v BOZP a PO, koordinácia bezpečnosti na stavenisku, pracovná zdravotná služba, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), strážna služba, detektívna služba.
www.fenix-security.sk


Ing. Milan Kolárik - MK Service, M.Bela 38, 921 01 Piešťany
Vzdelávanie elektrotechnikov, bezpečnostno-technická služba, služba koordinátora bezpečnosti na stavenisku, služby technika požiarnej ochrany.
www.mk-service.sk


BEXPO s.r.o., Andreja Kmeťa 577/22, 036 01 Martin
Bezpečnostnotechnická služba, BOZP pre stavenisko, technik požiarnej ochrany, vypracovanie dokumentácie a odborné poradenstvo, školenie BOZP a OPP.
www.bexpo.sk


GHOST SAFETY, s.r.o., Perecká 2961/1, 934 05 Levice
Zavádzania systémov manažérstva kvality, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinácia BOZP na stavenisku, školenia BOZP, OPP, ŽP.
www.ghostsafety.com


AZEKO s.r.o., Školská 268, 044 11 Skároš
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú služby bezpečnosť práce a požiarna ochrana, revízie hasiacich prístrojov, revízie tlakových a plynových zariadení.
www.azeko.sk


Ing. Ivan SOKOL - INPEKO, Horný Hričov 73, 013 42 Žilina
Školenia a kurzy BOZP, bezpečnostnotechnická služba BTS, koordinácia BOZP na stavenisku.
www.inpeko.sk


Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 052 01 Spišská Nová Ves
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, bezpečnosť vyhradených technických zariadení.
www.bezt.sk


ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
Školenia BOZP a OPP, koordinácia BOZP na stavbách, ochrana pred požiarmi, bezpečnostnotechnická služba, dokumentácia BOZP a OPP, civilná ochrana.
www.skolboz.sk


Ing. Ondrej Mĺkvy, Ulica Teodora Tekela 6478/3, 917 01 Trnava
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku, činnosť špecialistu požiarnej ochrany, príprava na audity podľa ISO 45001 a ISO 14000, služby revízneho technika.
www.safetyservice.sk


BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 1953/155, 949 01 Nitra
Poskytovanie komplexných služieb BOZP, služba koordinátora na stavenisku, poskytovanie komplexných služieb požiarnej ochrany.
www.bozpslovakia.sk


Inštitút práce, s.r.o., Kpt. Nálepku 6/A, 080 01 Prešov
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnou zdravotnou službou a odbornými školeniami.
www.ip-po.sk