Ing. Jarmila Kočišová,PhD

Enviroregister.sk

Adresa: Krakovská 13,040 11 Košice
Email: jarka.kocisova@gmail.com
Telefón: 0903 297 495
Región: východoslovenský

Ing. Jarmila Kočišová,PhD je odborne spôsobila osoba na vydávanie odborných posudkov a hodnotení.

Odborná spôsobilosť:
» hodnotenie rizík zo životného prostredia pre hluk a prašnosť
» posúdenie dopadov na verejné zdravie
» posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Odborne spôsobila osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť:
» spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
» zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
» spracovanie starých vozidiel

Vydávanie odborných posudkov pre oblasť:
» skládkovanie odpadov
» úprava odpadov
» výstavba, zmeny výroby a zariadenia