Inžinierska geológia

Prieskum zosuvných území, spracovanie inžiniersko-geologických máp, realizácia pedologických prieskumov a spracovanie pedologického posúdenia, inžiniersko-geologický dozor, statické a dynamické záťažové skúšky, konzultačná, posudková, oponentská a expertízna činnosť


DRILL, s.r.o., Gruzínska 9, 825 05 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, technické a laboratórne práce.
www.drill-geo.eu


GEO Um s.r.o., Ťačevská 36, 085 01 Bardejov
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, odborný geologický dohľad.
www.geoum.sk


Mefistav s.r.o., Ul. Gy.Berecza 2135/56, 945 01 Komárno
Geologické práce, inžinierskogeologický prieskum, monitoring geologických faktorov životného prostredia, odborný geologický dohľad.
www.enviroregister.sk/mefistav.html


AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava
Geologické práce, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, environmentálne štúdie, poradenská činnosť v OH.
www.aquifer.sk


Geotechnik SK s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina
Špeciálne zakladanie, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, prieskum geofaktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia.
www.geotechnik.sk


EKOGEOS - zakladanie, s.r.o., Vlárska 86, Bratislava 831 01
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum prieskum činiteľov životného prostredia, vrtné a laboratórne práce, mechaniky zemín a podzemných vôd.
www.ekogeos.sk


AGG s.r.o., Holíčska 9, Bratislava
Inžinierska geológia, sanácie zosuvov, statika, geotechnika, životné prostredie, EIA, laboratórne a poľné skúšky z mechaniky zemín.
www.agg.sk


Slovzeolit spol. s r. o., Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Geologické práce, EIA, projektovanie vodohospodárskych stavieb, skládok, odkalísk. Banská činnosť, rekultivácia, sanácia. Ťažba a predaj zeolitu. Monitoring ŽP.
www.zeolit.sk


Jozef Kyjak - GEOVRTY, s.r.o., Námestie Ľ.Fullu 1665/3, 010 08 Žilina
Komplexný inžiniersko - geologický priskum, posudky, vrtanie studní, dynamické penetračné skúšky, laboratórne rozbory zemín.
www.geo-vrty.sk


CAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Projektová a inžinierska činnosť, inžinierska geológia a hydrogeológia, ložisková geológia, geotechnika a geofyzika, monitoring horninového prostredia.
www.cadeco.sk


ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
Služby v oblasti geológie, spracovania nerastných surovín, stavebnej výroby, vrtné práce, sanácie poškodených území a komplexné služby v oblasti ŽP.
www.envigeo.sk


Geo - Ferrys, s.r.o., Gašparovo 193, 976 64 Beňuš
Inžinierskogeologický, hydrogeologický a ložiskový prieskum, geologický prieskum životného prostredia.
www.geo-ferrys.sk


AG & E, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum, environmentálna geológia.
www.ag-e.sk


Hydropol-Rudolf Polák s.r.o, Rajská 1, 811 08 Bratislava
Nakladanie s odpadmi, úprava vody v horninovom prostredí, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanačné práce v geologickom prostredí, geologické práce.
www.hydropol.sk


GEO, spol s r.o., Tehelná 48, Nitra 949 01
Inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia technické vrtné práce a čerpacie skúšky.
www.enviroregister.sk/geo.html


GEOMETRA SK s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice
Inžinierskogeologický prieskum, prieskum geologických faktorov životného prostredia, geotechnika, sanácia geologického prostredia, expertíznaa poradenská činnosť.
www.geometra.sk


AG audit, s.r.o., Hraničná 17, 82105 Bratislava
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, geologické práce, technické práce pre geológiu - vrtné práce.
www.agaudit.sk


GEOTRANS PREŠOV s.r.o., 082 12 Fulianka 141
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, rozbory vody, radónový prieskum, monitoring skládky odpadov, vrtné práce.
www.geotrans.sk