Inžinierska geológia

Prieskum zosuvných území, spracovanie inžiniersko-geologických máp, realizácia pedologických prieskumov a spracovanie pedologického posúdenia, inžiniersko-geologický dozor, statické a dynamické záťažové skúšky, konzultačná, posudková, oponentská a expertízna činnosť


DRILL, s.r.o., Gruzínska 9, 825 05 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, technické a laboratórne práce.
www.drill-geo.eu


GEOTREND, s.r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia.
www.geotrendza.sk


ENVEX, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
Ložisková geológia, inžinierska geológia, environmentálna geológia, hydrogeologický prieskum, EIA, outsourcing v oblasti vodného a odpadového hospodárstva.
www.envex.sk


AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava
Geologické práce, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, environmentálne štúdie, poradenská činnosť v OH.
www.aquifer.sk


RNDr.Ľubomír Vančík, INGEVA, Strmá cesta 2, 811 01 Bratislava 5
Inžinierskogeologický prieskum pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Poradenské a konzultačné služby
www.ingeva.sk


EKOGEOS - zakladanie, s.r.o., Vlárska 86, Bratislava 831 01
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum prieskum činiteľov životného prostredia, vrtné a laboratórne práce, mechaniky zemín a podzemných vôd.
www.ekogeos.sk


AGG s.r.o., Holíčska 9, Bratislava
Inžinierska geológia, sanácie zosuvov, statika, geotechnika, životné prostredie, EIA, laboratórne a poľné skúšky z mechaniky zemín.
www.agg.sk


Slovzeolit spol. s r. o., Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Geologické práce, EIA, projektovanie vodohospodárskych stavieb, skládok, odkalísk. Banská činnosť, rekultivácia, sanácia. Ťažba a predaj zeolitu. Monitoring ŽP.
www.zeolit.sk


Jozef Kyjak - GEOVRTY, s.r.o., Námestie Ľ.Fullu 1665/3, 010 08 Žilina
Komplexný inžiniersko - geologický priskum, posudky, vrtanie studní, dynamické penetračné skúšky, laboratórne rozbory zemín.
www.geo-vrty.sk


ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
Služby v oblasti geológie, spracovania nerastných surovín, stavebnej výroby, vrtné práce, sanácie poškodených území a komplexné služby v oblasti ŽP.
www.envigeo.sk


Geo - Ferrys, s.r.o., Gašparovo 193, 976 64 Beňuš
Inžinierskogeologický, hydrogeologický a ložiskový prieskum, geologický prieskum životného prostredia.
www.geo-ferrys.sk


AG & E, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum, environmentálna geológia.
www.ag-e.sk


Hydropol-Rudolf Polák s.r.o, Rajská 1, 811 08 Bratislava
Nakladanie s odpadmi, úprava vody v horninovom prostredí, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanačné práce v geologickom prostredí, geologické práce.


GEOMETRA SK s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice
Inžinierskogeologický prieskum, prieskum geologických faktorov životného prostredia, geotechnika, sanácia geologického prostredia, expertíznaa poradenská činnosť.
www.geometra.sk


AG audit, s.r.o., Hraničná 17, 82105 Bratislava
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, geologické práce, technické práce pre geológiu - vrtné práce.
www.agaudit.sk


GEOTRANS PREŠOV s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, rozbory vody, radónový prieskum, monitoring skládky odpadov, vrtné práce.
www.geotrans.sk


GEO, spol s r.o., Tehelná 48, Nitra 949 01
Inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia technické vrtné práce a čerpacie skúšky.