Inžinierska geológia

Prieskum zosuvných území, spracovanie inžiniersko-geologických máp, realizácia pedologických prieskumov a spracovanie pedologického posúdenia, inžiniersko-geologický dozor, statické a dynamické záťažové skúšky, konzultačná, posudková, oponentská a expertízna činnosťVýchodoslovenský regiónSlovzeolit spol. s r. o., Školská 5, Spišská Nová Ves 052 01
Geologické práce, EIA, projektovanie vodohospodárskych stavieb, skládok, odkalísk. Banská činnosť, rekultivácia, sanácia. Ťažba a predaj zeolitu. Monitoring ŽP.
www.zeolit.sk


GEOTRANS PREŠOV s.r.o., 082 12 Fulianka 141
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, rozbory vody, radónový prieskum, monitoring skládky odpadov, vrtné práce.
www.geotrans.sk


GEO Um s.r.o., Ťačevská 36, 085 01 Bardejov
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, odborný geologický dohľad.
www.geoum.sk


GEOMETRA SK s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice
Inžinierskogeologický prieskum, prieskum geologických faktorov životného prostredia, geotechnika, sanácia geologického prostredia, expertíznaa poradenská činnosť.
www.geometra.sk