Inžinierska geológia

Prieskum zosuvných území, spracovanie inžiniersko-geologických máp, realizácia pedologických prieskumov a spracovanie pedologického posúdenia, inžiniersko-geologický dozor, statické a dynamické záťažové skúšky, konzultačná, posudková, oponentská a expertízna činnosťBratislavský regiónAQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava
Geologické práce, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, environmentálne štúdie, poradenská činnosť v OH.
www.aquifer.sk


AG & E, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum, environmentálna geológia.
www.ag-e.sk


CAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Projektová a inžinierska činnosť, inžinierska geológia a hydrogeológia, ložisková geológia, geotechnika a geofyzika, monitoring horninového prostredia.
www.cadeco.sk


EKOGEOS - zakladanie, s.r.o., Vlárska 86, Bratislava 831 01
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum prieskum činiteľov životného prostredia, vrtné a laboratórne práce, mechaniky zemín a podzemných vôd.
www.ekogeos.sk


DRILL, s.r.o., Gruzínska 9, 825 05 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, technické a laboratórne práce.
www.drill-geo.eu


Bratislavská vrtná spoločnosť s.r.o., Kopčianska 89, 851 01 Bratislava
Komplexné služby v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie a environmentálnej geológie, vŕtanie studní, rozbory zemín, vykurovanie objektov.
www.vrtanie-ba.sk


AGG s.r.o., Holíčska 9, Bratislava
Inžinierska geológia, sanácie zosuvov, statika, geotechnika, životné prostredie, EIA, laboratórne a poľné skúšky z mechaniky zemín.
www.agg.sk


Hydropol-Rudolf Polák s.r.o, Rajská 1, 811 08 Bratislava
Nakladanie s odpadmi, úprava vody v horninovom prostredí, monitorovanie geologických faktorov ŽP, sanačné práce v geologickom prostredí, geologické práce.
www.hydropol.sk


AG audit, s.r.o., Hraničná 17, 82105 Bratislava
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, geologické práce, technické práce pre geológiu - vrtné práce.
www.agaudit.sk