Integrované povoľovanie IPKZ

Komplexné, blokové a jednorázové služby v procese integrovaného povoľovania


AQUAViTA PLUS spol. s r.o., Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica
Outsourcing odpadového a vodného hospodárstva, prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií, EIA, IPKZ, ISO 14 001, prevencia ZPH.
www.aquavitaplus.sk


PROEN s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Komplexné energetické, environmentálne a ekonomické poradenstvo, projektový manažment, služby v oblasti integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania ŽP.
www.proen.sk


ENVIRO SERVICES s.r.o., Pražská 4, 040 01 Košice
Komplexný servis v oblasti ochrany vôd, ochrany ovzdušia, nakladania s odpadmi, environmentálnymi záťažami, EIA, integrovaného povoľovania - IPKZ
www.enviroservices.sk


ARPenviro, s.r.o., Padáň 3176, 929 01 Padáň
Outsourcing ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, IPKZ, EIA.
www.arpenviro.sk


Environment, a.s., Dlhá 108, 949 07 Nitra
Vypracovanie správy o stave ŽP, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečistenia ŽP.
www.environment.sk


Envitop, s.r.o., Na Hlinách 7145/31C Trnava
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, EIA, IPKZ, zavádzanie systémov ISO.
www.envitop.sk


ENVI PROTECTION, s.r.o., Czambelova 4, 040 01 Košice
Oprávnené merania emisií (kotly, kogeneračné jednotky, iné spaľovacie zariadenia),IKPZ - poradenstvo a spracovanie žiadostí
www.enviprotection.sk


Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, environmentálny audit, posudky-odpady
www.varkolyova.sk


Ing. Jaroslav Cehula - EKOS, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, posuzovanie vplyvov SEA/EIA, environmentálny audit
www.ekos-ekologickesluzby.sk


ENVISPOL s.r.o., Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava
Odborné poradenstvo - ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie.
www.envispol.sk


Ing. Jana Hargitayová, J. Kupeckého 25, 921 01 Piešťany
Ekologické poradenstvo v odpadovom hospodárstve a v integrovanej prevencii. Posudky: vo veciach odpadov, k autorizáciam, pre EIA, súdno-znalecké posudky.


ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), integrované povoľovanie (IPKZ), environmetnálny audit, ekologické poradenstvo.
www.adonisconsult.sk


Ing. Jana Melicherová ENVIRO-PAS, Bulharská 70, 821 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti životného prostredia: odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, IPKZ, implementácie EMS, SEA/EIA.
www.enviropas.sk


Ing.Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Zabezpečujeme poradenstvo, kompletnú prípravu stavby vrátane prieskumov a EIA, posudkovú činnosť, integrované povolenia pre výrobné i ekologické stavby.


RISK CONSULT, spol. s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava
Komplexné služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a v oblasti integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia.
www.riskconsult.sk