Integrované povoľovanie IPKZ

Komplexné, blokové a jednorázové služby v procese integrovaného povoľovania


Ing. Jana Hargitayová, J. Kupeckého 25, 921 01 Piešťany
Ekologické poradenstvo v odpadovom hospodárstve a v integrovanej prevencii. Posudky vo veciach odpadov, autorizácií, EIA, súdno-znalecké posudky.
www.enviroregister.sk/jana-hargitayova.html


AQUAViTA PLUS spol. s r.o., Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica
Outsourcing odpadového a vodného hospodárstva, prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií, EIA, IPKZ, ISO 14 001, prevencia ZPH.
www.aquavitaplus.sk


PROEN s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Komplexné energetické, environmentálne a ekonomické poradenstvo, projektový manažment, služby v oblasti integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania ŽP.
www.proen.sk


ARPenviro, s.r.o., Padáň 3176, 929 01 Padáň
Outsourcing ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva, IPKZ, EIA.
www.arpenviro.sk


Envitop, s.r.o., Na Hlinách 7145/31C Trnava
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, EIA, IPKZ, zavádzanie systémov ISO.
www.envitop.sk


SIRECO s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava
EIA, IPKZ, environmentálny inžiniering, monitoring životného prostredia, environmentálny audit, outsourcing životného prostredia, poradenská činnosť
www.sireco.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


Ing. Jaroslav Cehula - EKOS, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, posuzovanie vplyvov SEA/EIA, environmentálny audit
www.ekos-ekologickesluzby.sk


ENVISPOL s.r.o., Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava
Odborné poradenstvo - ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrované povoľovanie.
www.envispol.sk


ENVIROSAN spol. s r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
Outsourcing životného prostredia, environmentálny audit, posudková činnosť, EIA, IPKZ, environmentálna geológia, skúšky tesností nádrží, čistiace a servisné práce.
www.envirosan.sk


ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
EIA/SEA dokumentácia, IPKZ, outsoucing environmentálneho manažmentu pre podniky, geologické práce, zvoz a zneškodňovanie odpadov, environmentálny monitoring
www.enviconsult.sk


Ing.Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Zabezpečujeme poradenstvo, kompletnú prípravu stavby vrátane prieskumov a EIA, posudkovú činnosť, integrované povolenia pre výrobné i ekologické stavby.
www.enviroregister.sk/miroslav-loncik.html


RISK CONSULT, spol. s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava
Komplexné služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a v oblasti integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia.
www.riskconsult.sk


ENVIDU s.r.o., Mederčská 749/81, 945 01 Komárno
Komplexné služby v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia a v oblasti integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia.
www.envidu.sk